ข่าวประกาศ

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สามารถสมัครและอบรมแต่ละระดับตามวันที่กำหนด ได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/ กำหนดการอบรมของหลักสูตร มีดังนี้

อบรมหลักสูตร “AI For Schools” รุ่น 2

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “AI For Schools” รุ่น 2 (ฟรี) แบบออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ เมื่ออบรมผ่านจะได้รับวุฒิบัตรแต่ละระดับ สามารถสมัครและอบรมแต่ละระดับตามวันที่กำหนด ได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/

หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1 ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ …

ประกาศ เรื่อง ข้อตกลงในการเข้าอบรมผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท.

เรียน ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สสวท. ขอเรียนให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าในการเข้ารับการอบรมออนไลน์ ท่านควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมเป็นหลัก พึงดำเนินการอบรมทุกขั้นตอนด้วยตนเอง หากท่านมีข้อสงสัยในเนื้อหา กิจกรรม ควรติดต่อสอบถาม teacherpd@ipst.ac.th เพื่อให้การจัดการอบรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง การเข้ารับการอบรมในระบบอบรมครูออนไลน์โดยไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้อื่นใช้ “ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ” ของตัวเอง หรือใช้ “ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ” ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login) ถือว่าเป็นการทุจริตและอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากพบว่าผู้เข้าอบรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ …

อบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2

? สสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2 #ฟรี! ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 ? สสวท. จัดอบรมออนไลน์ “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่น 2” ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณหรือในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย.? หลักสูตรผ่านการรับรองจาก กคศ. ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้.? วัตถุประสงค์ในการเปิดอบรมเพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญ ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 …