ข่าวประกาศ

ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว

เกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์และสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดคลาดเคลื่อน ขอบเขตแนวคิด และแผนผังเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งเนื้อหาและขอบเขตการสอน และได้สะท้อนการเรียนรู้จากการประเมินตนเอง จำนวนชั่วโมงเรียน 12 ชั่วโมง เกณฑ์การผ่านการอบรม ประเมินจากการทำแบบทดสอบหลังบทเรียน รวม 17 ข้อ โดยต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จึงจะผ่านการอบรม วันที่เปิดรับลงทะเบียนในระบบอบรมครู 15 …

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการกรณีการรับจ้างอบรมหรืออบรมแทนกัน ระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำระบบอบรมครูแบบออนไลน์เพื่อดำเนินการจัดการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ  และเพื่อให้การอบรมครูแบบออนไลน์บรรลุวัตถุประสงค์และลดผลกระทบอันเกิดจากการรับจ้างอบรมหรืออบรมแทนกัน  สสวท. จึงได้ปรับปรุง “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานข้อ 12 – 17” และจัดทำ “ข้อกำหนดในการระงับสิทธิ์ใช้งานระบบ” ขึ้น  จึงขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพื่อให้การจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์สัมฤทธิ์ผล

การปรับปรุงระบบอบรมอบรมครูและการอัปเดตข้อมูลสมาชิกระบบ

ระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท. ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน  สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของระบบอบรมครู สสวท. เมื่อท่านทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบ ท่านจำเป็นต้องดำเนินการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  จากนั้น ยอมรับ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน” และ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ก่อนที่จะกดยอมรับหากท่านพบปัญหาการอัปเดตหรือล็อคอินเข้าสู่ระบบ กรุณาแจ้งรายละเอียดปัญหาที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th สำหรับท่านที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์ของ สสวท.  สามารถ “สมัครสมาชิก” ระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท. ไว้ก่อน เพื่อเตรียมพร้อมลงทะเบียนในหลักสูตรที่สนใจ  และติดตามข่าวสารหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ของ สสวท. ได้ที่เว็บไซต์ https://www.ipst.ac.th/ และ https://www.facebook.com/ipst.thai/  รายละเอียดการปรับปรุงระบบอบรมครู  ที่นี่

หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รุ่นที่ 1 ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สามารถนําความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาโดยคํานึงถึงผู้ใช้และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบไปด้วย 3 …

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สามารถสมัครและอบรมแต่ละระดับตามวันที่กำหนด ได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/ กำหนดการอบรมของหลักสูตร มีดังนี้