ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว

ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์และสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจเนื้อหาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดคลาดเคลื่อน ขอบเขตแนวคิด และแผนผังเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งเนื้อหาและขอบเขตการสอน และได้สะท้อนการเรียนรู้จากการประเมินตนเอง

จำนวนชั่วโมงเรียน

12 ชั่วโมง

เกณฑ์การผ่านการอบรม

ประเมินจากการทำแบบทดสอบหลังบทเรียน รวม 17 ข้อ โดยต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จึงจะผ่านการอบรม

วันที่เปิดรับลงทะเบียนในระบบอบรมครู

15 ก.พ. – 15 มี.ค. 2565

ระยะเวลาการเปิดอบรม

วันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2565

สมัครสมาชิกและลงทะเบียน ได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/