ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ระบบอบรมครู (Terms and Conditions)

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับดูแลการเข้าใช้เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ระบบอบรมครู (IPST Learning Space Teacher Training Module) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยการที่ผู้ใช้บริการเข้าในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ตลอดจนข้อจำกัด ความรับผิดในการใช้เว็บไซต์นี้ทุกประการ
 2. ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบ จัดหา และบำรุงรักษาสายโทรศัพท์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเข้าใช้เว็บไซต์นี้
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เว็บไซต์นี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามผู้ใช้บริการปิดประกาศ (post) ใด ๆ และ/หรือรับส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ข่มขู่ หรือลามกอนาจาร รวมทั้งห้ามปิดประกาศ (post) อัพโหลด (upload) หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ ก่อน ภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าสิ่งใด เป็นสิ่งที่ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ที่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 4. ห้ามผู้ใช้บริการประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์อื่น ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก สสวท. ก่อน
 5. ผู้ใช้บริการตกลง ยินยอม และเข้าใจโดยชัดแจ้งแล้วว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น สสวท. หรือพนักงานของ สสวท. หรือตัวแทนของ สสวท. ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อขัดข้อง รวมทั้งไม่รับประกันถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือ บริการใด ๆ บนเว็บไซต์
 6. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ สสวท. หรือผู้ใดก็ตามที่ สสวท. เห็นสมควร ทำการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาของข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมด รวมทั้งทำการลบ และ/หรือ แก้ไขสิ่งใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำให้มีขึ้นบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. การให้บริการของเว็บไซต์นี้ เป็นการให้บริการตามสภาพ และตามสถานะที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อจำกัดความรับผิดนี้ ใช้กับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดข้อง ข้อบกพร่อง การล่าช้าในการให้บริการ ส่งข้อมูลและคอมพิวเตอร์ไวรัส รวมทั้งการเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจเพื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้บริการรับทราบว่า สสวท. ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีหมิ่นประมาทหรือการกระทำอันเป็นการผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือของบุคคลอื่น และความเสี่ยงในการรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดใด ๆ ทั้งหมดตกอยู่กับผู้ใช้บริการเท่านั้น
 8. เว็บไซต์นี้ มีสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ (text) ซอฟต์แวร์ รูปภาพ วีดีโอ กราฟิก (graphic) เพลง และเสียง ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งและถูกต้องจาก สสวท. หรือเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ ก่อน แล้วแต่กรณี และผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด (download) และใช้สิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์ของตนเองเท่านั้น
 9. สสวท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือหยุดให้บริการเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ รวมทั้งสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมนั้นมีผลบังคับใช้ทันที และการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังจากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นั้นแล้ว
 10. สสวท. หรือผู้ใด หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การดำเนินการ การบำรุงรักษา การเผยแพร่เว็บไซต์ รวมทั้งผู้ร่วมให้บริการด้านข้อมูล (content partners) จะไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ทั้งนี้ สสวท. จะให้ความช่วยเหลือในการกู้คืนข้อมูลอย่างสุดความสามารถ
 11. สสวท. ขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ในกรณีดังต่อไปนี้

          11.1 มีการใช้งานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของระบบ หรือกระทำการที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความปลอดภัยต่อระบบ เช่น เจาะระบบ ปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

          11.2 มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

          11.3 มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นแก่ สสวท. หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของระบบ

 1. สสวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ (User Account) หากพบว่าข้อมูลที่ท่านใช้ในการสมัครเป็นข้อมูลเท็จ เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น หรือพบว่ามีการสมัครใช้งานระบบด้วยบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชี โดยเป็นบัญชีที่มีการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการสมัครเพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีผู้ใช้ที่มากกว่าหนึ่งบัญชี
 2. การเข้ารับการอบรมผ่านระบบอบรมครูออนไลน์โดยไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้อื่นใช้ “ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ” ของตัวเอง หรือใช้ “ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ” ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login) ถือว่าเป็นการทุจริตและอาจถูกดำเนินการอื่นใดตามกฎหมายต่อไป
 3. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท. ต้องเป็นผู้ที่มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง มีความตั้งใจในการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของหลักสูตร
 4. ทุกขั้นตอนในการอบรม ผู้เข้าอบรมต้องกระทำด้วยตนเอง หากพบว่าไม่เป็นตามเงื่อนไขดังกล่าวถือว่าเป็นการทุจริต หากท่านมีข้อสงสัยในเนื้อหา กิจกรรม ควรติดต่อสอบถามวิทยากร เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดการอบรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
 5. สสวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ที่กระทำการหรือมีพฤติกรรมทุจริต ออกจากระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท. และหากตรวจสอบพบ หรือได้รับแจ้งข้อมูลพฤติกรรมที่ส่อเจตนาทุจริต จะดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าเป็นการกระทำผิดจริง จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้และวุฒิบัตรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกกรณี และดำเนินการย้อนหลัง กรณีที่พบหลักฐานว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาการอบรม และจะดำเนินการแจ้งไปยังต้นสังกัดของผู้กระทำความผิดต่อไป
 6. ห้ามผู้ใช้ทำการเฉลยหรือแนวทางการตอบ เนื้อหา แบบฝึกหัดหรือข้อสอบ รวมถึงกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำการดังกล่าว ในทางที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของการอบรม