ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ระบบอบรมครู

(Terms and Conditions)

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับดูแลการเข้าใช้เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ระบบอบรมครู(IPST Learning Space Teacher Training Module)ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (“สสวท.”) โดยการที่ผู้ใช้บริการเข้าในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ตลอดจนข้อจำกัด ความรับผิดในการใช้เว็บไซต์นี้ทุกประการ
 2. ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบ จัดหา และบำรุงรักษาสายโทรศัพท์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเข้าใช้เว็บไซต์นี้
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เว็บไซต์นี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามผู้ใช้บริการปิดประกาศ (post) ใดๆและ/หรือรับส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ข่มขู่ หรือลามกอนาจาร รวมทั้งห้ามปิดประกาศ (post) อัพโหลด (upload) หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ก่อน ภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าสิ่งใด เป็นสิ่งที่ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ที่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 4. ห้ามผู้ใช้บริการประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์อื่นๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก สสวท. ก่อน
 5. ผู้ใช้บริการตกลง ยินยอม และเข้าใจโดยชัดแจ้งแล้วว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น สสวท. หรือพนักงานของ สสวท. หรือตัวแทนของ สสวท. ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อขัดข้อง รวมทั้งไม่รับประกันถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือ บริการใดๆ บนเว็บไซต์
 6. ผู้ใช้บริการยินยอมให้สสวท. หรือผู้ใดก็ตามที่สสวท. เห็นสมควร ท าการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาของข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมด รวมทั้งท าการลบ และ/หรือ แก้ไขสิ่งใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำให้มีขึ้นบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. การให้บริการของเว็บไซต์นี้ เป็นการให้บริการตามสภาพ และตามสถานะที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อจำกัดความรับผิดนี้ ใช้กับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดข้อง ข้อบกพร่อง การล่าช้าในการให้บริการ ส่งข้อมูลและคอมพิวเตอร์ไวรัส รวมทั้งการเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจเพื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้บริการรับทราบว่าสสวท. ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีหมิ่นประมาทหรือการกระทำอันเป็นการผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือของบุคคลอื่น และความเสี่ยงในการรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดใดๆทั้งหมดตกอยู่กับผู้ใช้บริการเท่านั้น
 8. เว็บไซต์นี้ มีสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ (text) ซอฟต์แวร์ รูปภาพ วีดีโอ กราฟิก(graphic) เพลง และเสียง ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ า หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งและถูกต้องจาก สสวท. หรือเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ก่อน แล้วแต่กรณี และผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด (download) และใช้สิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์ของตนเองเท่านั้น
 9. สสวท. สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือหยุดให้บริการเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ รวมทั้งสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมนั้นมีผลบังคับใช้ทันที และการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังจากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นั้นแล้ว
 10. สสวท. หรือผู้ใด หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การดำเนินการ การบำรุงรักษา การเผยแพร่เว็บไซต์ รวมทั้งผู้ร่วมให้บริการด้านข้อมูล (content partners) จะไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ทั้งนี้ สสวท. จะให้ความช่วยเหลือในการกู้คืนข้อมูลอย่างสุดความสามารถ
 11. สสวท. ขอสงวนสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ในกรณีดังต่อไปนี้

          11.1 มีการใช้งานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของระบบ หรือกระทำการที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความปลอดภัยต่อระบบ เช่น เจาะระบบ ปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

          11.2 มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

          11.3 มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นแก่ สสวท. หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของระบบ