ประกาศความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Notice) ระบบอบรมครู Teacher Professional Development

ตามประกาศเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. พ.ศ. 2565

1. บทนำ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (“สสวท.”) ตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของ สสวท. (“ท่าน”) โดย สสวท. ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญโดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ”) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการระบบอบรมครู

2. ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด รหัสส่วนตัว รูปภาพ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

โดยทั่วไป สสวท. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้นกับ สสวท.โดยตรง เช่น กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์ม การให้ข้อมูลผ่านโทรศัพท์หรือระบบอบรมครูที่ สสวท. จัดให้มีขึ้น เป็นต้น
เว้นแต่บางกรณี สสวท. อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม โดย สสวท. เชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเปิดเผยกับ สสวท. และ สสวท. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ให้ สสวท. ต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีการติดต่อหรือใช้บริการผ่านระบบอบรมครู ของ สสวท.  สสวท. มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ สสวท. ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากการเข้าใช้งานดังกล่าว เช่น หมายเลข IP Address เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการระบบอบรมครู สสวท. อาจมีการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่าน ซึ่งอาจรวมถึง คุกกี้
เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดย สสวท. ขอเรียกรวมกันว่า “คุกกี้ (Cookie)”

ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data) ด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการกำหนดข้อมูลบางประเภทให้เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น และการเก็บรวบรวมจะทำได้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอาจต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ดังนั้น สสวท.
จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และ สสวท. จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดแจ้งถึงเหตุผลความจำเป็น รวมถึงอาจดำเนินการขอความยินยอมจากท่าน
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าวในบางกรณี

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ (“บุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรม”)  สสวท. จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรมเฉพาะกรณีเท่าที่จำเป็นและตามแนวทางที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยในกรณีที่ สสวท. มีความจำเป็นจะต้องประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรมสำหรับกิจกรรมใด สสวท. จะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ด้วย เว้นแต่เป็นกรณีขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นการเฉพาะตัวหรือเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพอันสมควร ซึ่งผู้เยาว์ดังกล่าวสามารถให้ความยินยอมโดยลำพังได้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อท่านเข้าใช้งานระบบอบรมครูของ สสวท.   สสวท. อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ข้อวัตถุประสงค์ฐานทางกฎหมาย
1เพื่อการเข้าใช้งานระบบอบรมครูของ สสวท. หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือระบบอื่น ๆ ทั้งของ สสวท. หรือหน่วยงานภายนอก ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย และการปฏิบัติตามสัญญา 
2เพื่อการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ท่านความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
3เพื่อวิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมของ สสวท. ให้ดียิ่งขึ้นหรือเหมาะสมกับความต้องการของท่าน รวมถึงการเก็บข้อมูลการใช้งานระบบอบรมครูของ สสวท. เพื่อวิเคราะห์การใช้งาน และจัดทำรายงานสถิติของผู้ใช้ระบบอบรมครูสำหรับพัฒนาระบบอบรมครูของ สสวท.ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
4ในกรณีที่ท่านแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อ หรือแจ้งคำขอต่าง ๆ เช่น ขอรับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น สสวท. อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอ หรือข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่ท่านได้แจ้งไว้กับ สสวท. รวมถึงการพิจารณาดำเนินการตามคำขอ การติดต่อส่งข้อมูล การตรวจสอบข้อเท็จจริง การจัดเก็บเป็นบันทึกเพื่อติดตามผลการดำเนินการ และเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
5เมื่อท่านดาวน์โหลดเอกสารจากระบบอบรมครูของ สสวท.  สสวท. อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพิ่มเติม เพื่อติดต่อและส่งแบบสำรวจ สอบถามความคิดเห็น และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแบบเอกสาร แบบกิจกรรม ของ สสวท. ให้ตอบสนองความสนใจของกลุ่มผู้ใช้งานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
6เพื่อการปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย การสืบสวน สอบสวนและกฎระเบียบอื่นใด และการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นใดซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย และความจำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
7เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลล็อกที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ใช้งานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สสวท. เก็บรวบรวมอันเนื่องมาจากความจำเป็นในการปฏิบัติสัญญา หรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ นั้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว สสวท. อาจไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับท่านได้

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สสวท. เก็บรวบรวม

ในการเข้าใช้งานระบบอบรมครูของ สสวท. อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบางส่วนอาจเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจากการใช้งานระบบอบรมครู และบางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ สสวท. ได้มาจากการขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ สสวท. กำหนด หรือเป็นข้อมูลที่ท่านให้กับ สสวท. เพื่อประกอบการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภท  นอกจากนี้ สสวท. อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานราชการ เป็นต้น

ทั้งนี้ สสวท. อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

      4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวมรายการข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลในระบบอบรมครู หรือการที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ สสวท. โดยตรง  (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ เป็นต้น   (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น อาชีพ ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง/สังกัด เป็นต้น   (3) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น   (4) ข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลตามแบบสอบถามต่าง ๆ ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือข้อมูลการติดต่อสอบถามหรือคำขอต่าง ๆ ที่ท่านแจ้งไว้กับ สสวท.  เป็นต้น
2. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานระบบอบรมครู          (1) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เฉพาะกรณีเข้าใช้งานระบบอบรมครูของ สสวท.     (2) ข้อมูลที่ได้รับผ่านการใช้บริการเว็บไซต์หรือระบบ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ IP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้ Application, Device ID, Browsing history เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน หรือระบบปฏิบัติการ ประวัติในการเยี่ยมชม ค้นหาและกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ ตัวบ่งชี้ข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อเปิดใช้ ‘คุกกี้’ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน 
3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการเข้าใช้ระบบอบรมครูเช่น ข้อมูลผลการทดสอบการทำบททดสอบ ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการอบรม ผลสำรวจความพึงพอใจต่อวิทยากร เป็นต้น

      4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

               ในการใช้งานระบบอบรมครูของ สสวท. โดยทั่วไป สสวท. ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น ของท่าน หรือบุคคลอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ท่านไม่จำเป็นต้องระบุหรือกล่าวถึงข้อมูลดังกล่าว  อย่างไรก็ตามหากมีกรณีที่ สสวท. จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด สสวท. จะแจ้งให้ท่านทราบ
และขอความยินยอมจากท่านเป็นกรณีไป

               กรณีที่ท่านได้ให้สำเนาบัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้ว สสวท. ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ สสวท. ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ สสวท. ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก สสวท. ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ สสวท. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น 

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สสวท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลา
ที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของ สสวท.

6. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศนี้ สสวท. อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

      6.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ เป็นต้น

      6.2 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ สสวท. เช่น  ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ผู้รับจ้างดูแลการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ สำรวจและวิเคราะห์ เป็นต้น

7. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ

สสวท. อาจมีการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ สสวท. จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

8. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของ สสวท.

เนื่องจากประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการใช้งานระบบอบรมครูของ สสวท. เท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ของ สสวท. แต่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ
จะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สสวท.

9. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

สสวท. ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของระบบอบรมครูของ สสวท. เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าชมหรือเข้าใช้งานระบบอบรมครู และ สสวท. มีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือก เพื่อช่วยให้ สสวท. สามารถปรับปรุงระบบอบรมครูของ สสวท.  โดย สสวท. จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว นอกจากนี้ ระบบอบรมครูของ สสวท. อาจมีการใช้งาน Google Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงระบบอบรมครูของ สสวท.  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของ สสวท.

10. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่ สสวท. กำหนดไว้ในข้อ 10 ดังนี้

      10.1 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

                ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สสวท. รวมถึงขอให้ สสวท. เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ สสวท. ได้

      10.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

                กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ สสวท. มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ สสวท. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

      10.3 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

                ท่านมีสิทธิขอให้ สสวท. ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม สสวท. อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้
ในกรณีเช่นนั้น สสวท. จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

      10.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

                ท่านมีสิทธิขอให้ สสวท. ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

      10.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

      10.6 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

                ในกรณีที่ สสวท. ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ สสวท. ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอม
จะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

                ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 

      10.7 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

                ท่านมีสิทธิขอให้ สสวท. โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ สสวท. ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

11. การปรับปรุงแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

สสวท. อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะประกาศให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับที่แก้ไขกำกับอยู่ อย่างไรก็ดี สสวท. ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่ สสวท. ดำเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ สสวท. การเข้าใช้งานระบบอบรมครูของ สสวท. ภายหลังการบังคับใช้ประกาศฉบับใหม่ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศฉบับใหม่แล้ว ทั้งนี้ หากมีกรณีที่จำเป็นต้อง
ขอความยินยอมจากท่าน สสวท. จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย 

12. การขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สสวท.

เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความดูแลของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

       เอกสารแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ     [ PDF ]     |    [ DOC ]

13. ช่องทางติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. หรือเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
      1) ผู้ดูแลระบบอบรมครู
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ที่อยู่สำนักงานชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล: teacherpd@ipst.ac.th

      2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
ชื่อ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ที่อยู่เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
อีเมล: secretary_pdpa@ipst.ac.th