ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการกรณีการรับจ้างอบรมหรืออบรมแทนกัน ระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำระบบอบรมครูแบบออนไลน์เพื่อดำเนินการจัดการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ  และเพื่อให้การอบรมครูแบบออนไลน์บรรลุวัตถุประสงค์และลดผลกระทบอันเกิดจากการรับจ้างอบรมหรืออบรมแทนกัน  สสวท. จึงได้ปรับปรุง “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานข้อ 12 – 16” และจัดทำ “ข้อกำหนดในการระงับสิทธิ์ใช้งานระบบ” ขึ้น  จึงขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพื่อให้การจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์สัมฤทธิ์ผล

การปรับปรุงระบบอบรมอบรมครูและการอัปเดตข้อมูลสมาชิกระบบ

ระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท. ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน  สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของระบบอบรมครู สสวท. เมื่อท่านทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบ ท่านจำเป็นต้องดำเนินการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  จากนั้น ยอมรับ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน” และ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ก่อนที่จะกดยอมรับหากท่านพบปัญหาการอัปเดตหรือล็อคอินเข้าสู่ระบบ กรุณาแจ้งรายละเอียดปัญหาที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th สำหรับท่านที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์ของ สสวท.  สามารถ “สมัครสมาชิก” ระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท. ไว้ก่อน เพื่อเตรียมพร้อมลงทะเบียนในหลักสูตรที่สนใจ  และติดตามข่าวสารหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ของ สสวท. ได้ที่เว็บไซต์ https://www.ipst.ac.th/ และ https://www.facebook.com/ipst.thai/  รายละเอียดการปรับปรุงระบบอบรมครู  ที่นี่

ประกาศ เรื่อง ข้อตกลงในการเข้าอบรมผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท.

เรียน ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สสวท. ขอเรียนให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าในการเข้ารับการอบรมออนไลน์ ท่านควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมเป็นหลัก พึงดำเนินการอบรมทุกขั้นตอนด้วยตนเอง หากท่านมีข้อสงสัยในเนื้อหา กิจกรรม ควรติดต่อสอบถาม teacherpd@ipst.ac.th เพื่อให้การจัดการอบรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง การเข้ารับการอบรมในระบบอบรมครูออนไลน์โดยไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้อื่นใช้ “ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ” ของตัวเอง หรือใช้ “ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ” ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login) ถือว่าเป็นการทุจริตและอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากพบว่าผู้เข้าอบรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ …

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools) รุ่นที่ 3

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้ AI Level 1 (รหัสหลักสูตร 65030) สมัครและเปิดอบรมวันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2565 AI …

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ดังนี้– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง สวนผักของฉัน– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เจ้าสัวตัวน้อย– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ล้วงลับ อุปราคา– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ …

หลักสูตรอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครและอบรม 2 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2565 ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผู้ใช้และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้ เกณฑ์การผ่านการอบรม เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80% ขึ้นไปถึงได้รับวุฒิบัตรในการอบรม หมายเหตุ : …

ความคืบหน้าเกี่ยวกับวุฒิบัตร หลักสูตรการอบรมครูออนไลน์ ในโครงการการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการกับ 4 หน่วยงาน ปี 64

ขณะนี้หลักสูตรการอบรมครูปี 64 ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก กคศ. แล้ว ตาม Link แนบ ลำดับที่ 56 ถึง 65 https://bit.ly/3tmX9Vz สำหรับวุฒิบัตร อยู่ระหว่างการประสานลงนามจากผู้บริหาร เนื่องจากในบางสังกัดนั้น มีนโยบายเกี่ยวกับการลงนาม ภายหลังหลักสูตรได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น หากวุฒิบัตรพร้อมให้ดาวน์โหลด จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งต้องขออภัยในความล่าช้า รายชื่อหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ในโครงการพัฒนานักเรียนฯ ประกอบด้วย PDSMT001 : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับปฐมวัย เรื่อง หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา Online Training …