ข่าวประกาศ

หลักสูตรอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 5

สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 5 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร (4 ระดับ) เมื่ออบรมผ่านแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม เปิดรับสมัคร และอบรมตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการกรณีการรับจ้างอบรมหรืออบรมแทนกัน ระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำระบบอบรมครูแบบออนไลน์เพื่อดำเนินการจัดการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ  และเพื่อให้การอบรมครูแบบออนไลน์บรรลุวัตถุประสงค์และลดผลกระทบอันเกิดจากการรับจ้างอบรมหรืออบรมแทนกัน  สสวท. จึงได้ปรับปรุง “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานข้อ 12 – 17” และจัดทำ “ข้อกำหนดในการระงับสิทธิ์ใช้งานระบบ” ขึ้น  จึงขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพื่อให้การจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์สัมฤทธิ์ผล

การปรับปรุงระบบอบรมอบรมครูและการอัปเดตข้อมูลสมาชิกระบบ

ระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท. ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน  สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของระบบอบรมครู สสวท. เมื่อท่านทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบ ท่านจำเป็นต้องดำเนินการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  จากนั้น ยอมรับ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน” และ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ก่อนที่จะกดยอมรับหากท่านพบปัญหาการอัปเดตหรือล็อคอินเข้าสู่ระบบ กรุณาแจ้งรายละเอียดปัญหาที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th สำหรับท่านที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์ของ สสวท.  สามารถ “สมัครสมาชิก” ระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท. ไว้ก่อน เพื่อเตรียมพร้อมลงทะเบียนในหลักสูตรที่สนใจ  และติดตามข่าวสารหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ของ สสวท. ได้ที่เว็บไซต์ https://www.ipst.ac.th/ และ https://www.facebook.com/ipst.thai/  รายละเอียดการปรับปรุงระบบอบรมครู  ที่นี่

ประกาศ เรื่อง ข้อตกลงในการเข้าอบรมผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท.

เรียน ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สสวท. ขอเรียนให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าในการเข้ารับการอบรมออนไลน์ ท่านควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมเป็นหลัก พึงดำเนินการอบรมทุกขั้นตอนด้วยตนเอง หากท่านมีข้อสงสัยในเนื้อหา กิจกรรม ควรติดต่อสอบถาม teacherpd@ipst.ac.th เพื่อให้การจัดการอบรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง การเข้ารับการอบรมในระบบอบรมครูออนไลน์โดยไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้อื่นใช้ “ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ” ของตัวเอง หรือใช้ “ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ” ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login) ถือว่าเป็นการทุจริตและอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากพบว่าผู้เข้าอบรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ …

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ หลักสูตรรีรัน

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 หลักสูตรรีรัน– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง สวนผักของฉัน รุ่นที่ 2– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เจ้าสัวตัวน้อย รุ่นที่ 2– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ล้วงลับ อุปราคา รุ่นที่ 2– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ …

หลักสูตรโค้ดดิ้ง สสวท.

เชิญครูวิทยาการคำนวณ ครูวิชาอื่นที่สนใจ บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด หรือผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในหลักสูตร : – วิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อย 1 หลักสูตร – ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่น 4 (AI for School : 4 Level) 4 หลักสูตร – การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรลงทะเบียนและอบรมด้วยตนเองวันที่ 1 มิ.ย.-31 …

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools) รุ่นที่ 3

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้ AI Level 1 (รหัสหลักสูตร 65030) สมัครและเปิดอบรมวันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2565 AI …