ประกาศ เรื่อง การดำเนินการกรณีการรับจ้างอบรมหรืออบรมแทนกัน ระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท.

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการกรณีการรับจ้างอบรมหรืออบรมแทนกัน ระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำระบบอบรมครูแบบออนไลน์เพื่อดำเนินการจัดการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ  และเพื่อให้การอบรมครูแบบออนไลน์บรรลุวัตถุประสงค์และลดผลกระทบอันเกิดจากการรับจ้างอบรมหรืออบรมแทนกัน  สสวท. จึงได้ปรับปรุง “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานข้อ 12 – 17” และจัดทำ “ข้อกำหนดในการระงับสิทธิ์ใช้งานระบบ” ขึ้น  จึงขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพื่อให้การจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์สัมฤทธิ์ผล