ประกาศ เรื่อง ข้อตกลงในการเข้าอบรมผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท.

ประกาศ เรื่อง ข้อตกลงในการเข้าอบรมผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ สสวท.

เรียน ผู้เข้าอบรมทุกท่าน

สสวท. ขอเรียนให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าในการเข้ารับการอบรมออนไลน์ ท่านควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมเป็นหลัก พึงดำเนินการอบรมทุกขั้นตอนด้วยตนเอง หากท่านมีข้อสงสัยในเนื้อหา กิจกรรม ควรติดต่อสอบถาม teacherpd@ipst.ac.th เพื่อให้การจัดการอบรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

การเข้ารับการอบรมในระบบอบรมครูออนไลน์โดยไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้อื่นใช้ “ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ” ของตัวเอง หรือใช้ “ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ” ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login) ถือว่าเป็นการทุจริตและอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากพบว่าผู้เข้าอบรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ระบบอบรมครู หรือหากตรวจสอบพบการกระทำใด ๆ หรือได้รับแจ้งข้อมูลที่ส่อถึงเจตนาทุจริต สสวท. จะดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าเป็นการกระทำผิด จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้และวุฒิบัตรของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกกรณี และดำเนินการย้อนหลังกรณีที่พบหลักฐานว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาการอบรม

ท่านสามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานระบบเพิ่มเติมได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/terms-and-condition/ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้

สสวท.