ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว (Intensive)

ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว (Intensive)

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์และสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจเนื้อหาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว (Intensive) ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดคลาดเคลื่อน ขอบเขตแนวคิด และแผนผังเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งเนื้อหาและขอบเขตการสอน และได้สะท้อนการเรียนรู้จากการประเมินตนเอง

จำนวนชั่วโมงเรียน

19 ชั่วโมง

การนัดหมายกิจกรรม Meeting

หลักสูตรนี้จะมีกิจกรรม Meeting ผ่าน Zoom เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9:00 – 11:00 น.

ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 9:00 – 11:00 น.

เกณฑ์การผ่านการอบรม

ประเมินจากการทำแบบทดสอบหลังบทเรียน รวม 17 ข้อ (85 คะแนน) และการบ้าน 2 ครั้ง (15 คะแนน)

โดยต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จึงจะผ่านการอบรม

ระยะเวลาการเปิดอบรม

วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565