ความคืบหน้าเกี่ยวกับวุฒิบัตร หลักสูตรการอบรมครูออนไลน์ ในโครงการการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการกับ 4 หน่วยงาน ปี 64

ความคืบหน้าเกี่ยวกับวุฒิบัตร หลักสูตรการอบรมครูออนไลน์ ในโครงการการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการกับ 4 หน่วยงาน ปี 64

ขณะนี้หลักสูตรการอบรมครูปี 64 ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก กคศ. แล้ว ตาม Link แนบ ลำดับที่ 56 ถึง 65 https://bit.ly/3tmX9Vz สำหรับวุฒิบัตร อยู่ระหว่างการประสานลงนามจากผู้บริหาร เนื่องจากในบางสังกัดนั้น มีนโยบายเกี่ยวกับการลงนาม ภายหลังหลักสูตรได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น หากวุฒิบัตรพร้อมให้ดาวน์โหลด จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
ต้องขออภัยในความล่าช้า

รายชื่อหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ในโครงการพัฒนานักเรียนฯ ประกอบด้วย

  1. PDSMT001 : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับปฐมวัย เรื่อง หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา Online Training for Kindergarten Teachers: STEM Education in Kindergarten Level
  2. PDSMT002 : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา Online Training for Primary Science Teachers: Things Around Us
  3. PDSMT003 : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง คูณ หาร รอบตัว Online Training for Primary Mathematics Teachers: Multiplication and Division Around Us
  4. PDSMT004 : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ Online Training for Elementary Science Teachers: Changing of water
  5. PDSMT005 : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เศษส่วนในชีวิต Online Training for Elementary Mathematics Teachers: Fraction in Life
  6. PDSMT006 : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ยืดเส้นยืดสาย ร่างกายแข็งแรง Online Training for Middle School Science Teachers: Workout for Better Life
  7. PDSMT007 : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า Online Training for Middle School Mathematics Teachers: Delivery with tiny cost
  8. PDSMT008 : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ: เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน (Online Training for High School Physical Science (Chemistry) Teachers: Chemistry and Renewable Energy)
  9. PDSMT009 : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน Online Training for High School Biological Science Teachers: Phyto Product and Use of Cosmetic in Daily Life
  10. PDSMT010 : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Online Training for High School Mathematics Teachers: Mathematics in Daily Life