"หลักสูตรการอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) หลักสูตร 2"

วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่จะสามารถนำไปใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
"หลักสูตรการอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) หลักสูตร 2"

วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่จะสามารถนำไปใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร/วิชาที่เปิดสอน