หลักสูตรการอบรมออนไลน์ของ สสวท. ที่ได้รับการรับรองจาก กคศ.

กลุ่มหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
63023หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)
63024หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗)
63025หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)
63026หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) 
64067กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม KB-IDE (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-KB-IDE) 
64068กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-MicroPython)
64069การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
64070การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)
64071การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Unplugged 1)
64072การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Unplugged ๒)
65030อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียนหลักสูตร ๑
65031อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียนหลักสูตร ๒
65032อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียนหลักสูตร ๓
65033อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียนหลักสูตร ๔

กลุ่มหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
65068ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว
65069ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว (Intensive)
65070การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย
65071การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน (Scientific Inquiry in Classroom)
65072การประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment)
65073การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Questioning in science classroom)

กลุ่มหลักสูตรวิชาฟิสิกส์

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
65028การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
65029การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มหลักสูตรวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
62055การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
64127การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายวิชาเพิ่มเติม)

กลุ่มหลักสูตรวิชาเคมี

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
65060การอบรมหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
65061การอบรมหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มหลักสูตรวิชาชีววิทยา

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
65065หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
65066“หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา” แบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
65067การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนชีววิทยาแบบแนไลน์

กลุ่มหลักสูตรวิชาการวัดผลประเมินผล

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
63088หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มหลักสูตรวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
64197การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
64198การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
65043การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
65044การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
65045การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มหลักสูตรการอบรมครูออนไลน์ ในโครงการการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการกับ 4 หน่วยงาน ปี 64

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
65003หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับปฐมวัย เรื่อง หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา Online Training for Kindergarten Teachers: STEM Education in Kindergarten Level
65004หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา Online Training for Primary Science Teachers: Things Around Us
65005หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง คูณ หาร รอบตัว Online Training for Primary Mathematics Teachers: Multiplication and Division Around Us
65006หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ Online Training for Elementary Science Teachers: Changing of water
65007หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เศษส่วนในชีวิต Online Training for Elementary Mathematics Teachers: Fraction in Life
65008หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ยืดเส้นยืดสาย ร่างกายแข็งแรง Online Training for Middle School Science Teachers: Workout for Better Life
65009หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า Online Training for Middle School Mathematics Teachers: Delivery with tiny cost
65010หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ: เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน (Online Training for High School Physical Science (Chemistry) Teachers: Chemistry and Renewable Energy)
65011หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน Online Training for High School Biological Science Teachers: Phyto Product and Use of Cosmetic in Daily Life
65012หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Online Training for High School Mathematics Teachers: Mathematics in Daily Life