หลักสูตรการอบรมออนไลน์ของ สสวท. ที่ได้รับการรับรองจาก กคศ.

กลุ่มหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
63023หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)
63024หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗)
63025หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)
63026หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) 
64067กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม KB-IDE (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-KB-IDE) 
64068กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-MicroPython)
64069การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
64070การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)
64071การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Unplugged 1)
64072การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Unplugged ๒)

กลุ่มหลักสูตรวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
62055การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
64127การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายวิชาเพิ่มเติม)

กลุ่มหลักสูตรวิชาการวัดผลประเมินผล

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
63088หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มหลักสูตรวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
64197การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
64198การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มหลักสูตรการอบรมครูออนไลน์ ในโครงการการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการกับ 4 หน่วยงาน ปี 64

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
65003หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับปฐมวัย เรื่อง หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา Online Training for Kindergarten Teachers: STEM Education in Kindergarten Level
65004หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา Online Training for Primary Science Teachers: Things Around Us
65005หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง คูณ หาร รอบตัว Online Training for Primary Mathematics Teachers: Multiplication and Division Around Us
65006หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ Online Training for Elementary Science Teachers: Changing of water
65007หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เศษส่วนในชีวิต Online Training for Elementary Mathematics Teachers: Fraction in Life
65008หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ยืดเส้นยืดสาย ร่างกายแข็งแรง Online Training for Middle School Science Teachers: Workout for Better Life
65009หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า Online Training for Middle School Mathematics Teachers: Delivery with tiny cost
65010หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ: เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน (Online Training for High School Physical Science (Chemistry) Teachers: Chemistry and Renewable Energy)
65011หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน Online Training for High School Biological Science Teachers: Phyto Product and Use of Cosmetic in Daily Life
65012หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Online Training for High School Mathematics Teachers: Mathematics in Daily Life