หลักสูตรการอบรมออนไลน์ของ สสวท. ที่ได้รับการรับรองจาก กคศ.

กลุ่มหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
63023หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)
63024หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗)
63025หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)
63026หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) 
64067กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม KB-IDE (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-KB-IDE) 
64068กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-MicroPython)
64069การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
64070การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)
64071การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Unplugged 1)
64072การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Unplugged ๒)

กลุ่มหลักสูตรวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
62055การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
64127การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายวิชาเพิ่มเติม)

กลุ่มหลักสูตรวิชาการวัดผลประเมินผล

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
63088หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น