หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ดังนี้– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง สวนผักของฉัน– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เจ้าสัวตัวน้อย– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ล้วงลับ อุปราคา– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ …

หลักสูตรอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครและอบรม 2 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2565 ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผู้ใช้และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้ เกณฑ์การผ่านการอบรม เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80% ขึ้นไปถึงได้รับวุฒิบัตรในการอบรม หมายเหตุ : …

ความคืบหน้าเกี่ยวกับวุฒิบัตร หลักสูตรการอบรมครูออนไลน์ ในโครงการการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการกับ 4 หน่วยงาน ปี 64

ขณะนี้หลักสูตรการอบรมครูปี 64 ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก กคศ. แล้ว ตาม Link แนบ ลำดับที่ 56 ถึง 65 https://bit.ly/3tmX9Vz สำหรับวุฒิบัตร อยู่ระหว่างการประสานลงนามจากผู้บริหาร เนื่องจากในบางสังกัดนั้น มีนโยบายเกี่ยวกับการลงนาม ภายหลังหลักสูตรได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น หากวุฒิบัตรพร้อมให้ดาวน์โหลด จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งต้องขออภัยในความล่าช้า รายชื่อหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ในโครงการพัฒนานักเรียนฯ ประกอบด้วย PDSMT001 : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับปฐมวัย เรื่อง หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา Online Training …

ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว (Intensive)

เกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์และสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว (Intensive) ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดคลาดเคลื่อน ขอบเขตแนวคิด และแผนผังเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งเนื้อหาและขอบเขตการสอน และได้สะท้อนการเรียนรู้จากการประเมินตนเอง จำนวนชั่วโมงเรียน 19 ชั่วโมง การนัดหมายกิจกรรม Meeting หลักสูตรนี้จะมีกิจกรรม Meeting ผ่าน Zoom เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ …