หลักสูตรอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 รุ่นที่ 2

หลักสูตรอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครและอบรม 2 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2565

ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผู้ใช้และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้

เกณฑ์การผ่านการอบรม

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80% ขึ้นไปถึงได้รับวุฒิบัตรในการอบรม

หมายเหตุ : หลักสูตรการอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก ก.ค.ศ ครั้งที่ 1/2565

หลักสูตร การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสหลักสูตร 64197 จำนวน 20 ชั่วโมง

หลักสูตร การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสหลักสูตร 64198 จำนวน 20 ชั่วโมง

ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรในรุ่นที่ 1 สามารถเข้าไปพิมพ์วุฒิบัตรใหม่ที่มีรหัสหลักสูตรและจำนวนชั่วโมงการอบรม ได้จากระบบการอบรมหลักสูตรเดิมที่เคยรับการอบรม (1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564) หลักสูตรการอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 และ 5 อยู่ในระหว่างการขออนุมัติหลักสูตรจาก ก.ค.ศ. หากได้รับอนุมัติแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาเทคโนโลยี Facebook : https://www.facebook.com/dtthailand
Website : http://designtechnology.ipst.ac.th/