ตอบ : เพื่อรองรับการบังคับใช้ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลระบบจึงขอความอนุเคราะห์ท่านที่เป็นสมาชิกของระบบครู สสวท. เข้ามาอัปเดตข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่แท้จริง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบจำเป็นต้องอ่านและพิจารณาเงื่อนไขการใช้งานระบบและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นจึงพิจารณาเลือกกดปุ่ม “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ”  ทั้งนี้หากผู้ใช้งานระบบพิจารณาและกดปุ่ม “ยอมรับ” จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบต่อไปได้ แต่หากกดปุ่ม “ปฏิเสธ” ผู้ใช้งานจะยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยระบบจะแสดงเงื่อนไขการใช้งานระบบให้พิจารณาอีกครั้ง

ตอบ : ส่งข้อมูลชื่อ-นามสกุล รหัสบัตรประชาชน ชื่อผู้ใช้งาน และอีเมล มาที่ teacherpd@ipst.ac.th เพื่อให้ทีมผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

ตอบ :  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัดในรายการโดยสามารถใช้คำค้นได้มากกว่าสองพยางค์ และไม่ต้องกรอกคำว่าโรงเรียน แต่หากไม่พบชื่อโรงเรียน กรุณาแจ้งความประสงค์ในการเพิ่มข้อมูลโรงเรียน พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อโรงเรียน สังกัด เขตพื้นที่การศึกษา ตำบล อำเภอ และจังหวัด มาที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th

ตอบ : ท่านสามารถสมัครสมาชิกในระบบและเพิ่มข้อมูล “โรงเรียน/หน่วยงาน” โดยกรุณาระบุชื่อ “หน่วยงาน” และที่อยู่ กรณีที่ท่านเป็นผู้สอนที่บ้าน กรุณาระบุข้อมูลว่าเป็น “Homeschool” และที่อยู่ และศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่เปิดอบรมว่ามีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือไม่ หากไม่มี ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนอบรมได้ หรือสามารถสอบถามกับทีมวิทยากรเพิ่มเติมก่อนจะลงทะเบียนอบรม

Previous

Next