การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

📣📣📣 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 📣📣📣
หลักสูตรใหม่ปีนี้

 • กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง สวนสนุกกับแรงหรรษา ระดับปฐมวัย
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รังสรรค์เมนูคู่ใจ ระดับประถมศึกษา
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน วิชาคณิตศาสตร์
  เรื่อง กระชับพื้นที่ ระดับประถมศึกษา
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง วิ่งให้สนุก สุขภาพแข็งแรง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง สวนผักแนวตั้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนและอบรมที่ระบบอบรมครู https://teacherpd.ipst.ac.th
  โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2566
  และสามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566
  และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์
  สามารถสอบถามได้ที่ Facebook page
  IPST SMT Teacher ปฐมวัย
  IPST SMT Teacher ประถมปลาย
  IPST SMT Teacher มัธยมต้น

หรือ EMAIL: SMTTRAINING@IPST.AC.TH 

คู่มือการอบรม : https://bit.ly/3Vo9Tsz