หลักสูตรโค้ดดิ้ง สสวท.

หลักสูตรโค้ดดิ้ง สสวท.

📌เชิญครูวิทยาการคำนวณ ครูวิชาอื่นที่สนใจ บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด หรือผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในหลักสูตร :

– วิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อย 1 หลักสูตร

– ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่น 4 (AI for School : 4 Level) 4 หลักสูตร

– การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 1 หลักสูตร

📌ทุกหลักสูตรลงทะเบียนและอบรมด้วยตนเองวันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/