การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สามารถสมัครและอบรมแต่ละระดับตามวันที่กำหนด ได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/

กำหนดการอบรมของหลักสูตร มีดังนี้