อบรมหลักสูตร “AI For Schools” รุ่น 2

อบรมหลักสูตร “AI For Schools” รุ่น 2

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “AI For Schools” รุ่น 2 (ฟรี) แบบออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ เมื่ออบรมผ่านจะได้รับวุฒิบัตรแต่ละระดับ สามารถสมัครและอบรมแต่ละระดับตามวันที่กำหนด ได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/