หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1

ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผู้ใช้และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้

โครงสร้างรายหลักสูตร ประกอบไปด้วย 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ส่วนที่ 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ส่วนที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน

ในแต่ละส่วน ประกอบไปด้วย 

1) เนื้อหา และแบบฝึกหัด

2) ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้

3) แบบทดสอบ

4) สื่อและแหล่งเรียนรู้

เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้เรียนดำเนินการให้ครบทั้ง 4 ส่วนประกอบ

เกณฑ์การผ่านการอบรม

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80% ขึ้นไปถึงได้รับวุฒิบัตรในการอบรม

หมายเหตุ หลักสูตรมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรจาก กคศ. หากได้รับอนุมัติแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564 ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาเทคโนโลยี

Facebook : https://www.facebook.com/dtthailand

Website : http://designtechnology.ipst.ac.th/

โทรศัพท์ : 023924021 ต่อ 3504