หนังสือเรียน สสวท. ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2560

            หนังสือเรียน สสวท. ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2560 หนังสือเรียน แนวคิดใหม่ พร้อม QR Code และ Short url เชื่องโยงแหล่งความรู้ออนไลน์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

            สั่งซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้ที่ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขาและร้านเครือข่ายศึกษาภัณฑ์พาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 0 2538 3033 ต่อ 512, 513, 516, 518, 520 และ 521 โทรสาร 0 2530 2026-29 เว็บไซต์ www.suksapunpanit.com

           สั่งซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี) และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ได้ที่ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2374 1375-6 โทรสาร 0 2374 1374 เว็บไซต์ www.chulabook.com