ประกาศรับสมัครครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ (รุ่นที่ 1) การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA

               สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายประเมินมาตรฐานจะเปิดอบรมหลักสูตร การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA โดยจะเปิดอบรมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 1 กันยายน 2560

              หลักสูตรนี้เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA และมีกิจกรรมให้ทำข้อสอบ PISA บนระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA รวมทั้งให้สรุปประโยชน์ที่ได้รับจาก PISA IN FOCUS

              โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ Click!

              ท่านที่สนใจสามารถสมัครและเข้าศึกษาบทเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 1 กันยายน 2560 โดยสมัครสมาชิกระบบอบรมครูออนไลน์ แล้ว Log in เข้ามาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตร (รุ่นที่ 1) การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA

             “สมัครสมาชิกระบบอบรมครูออนไลน์”

             “(รุ่นที่ 1) การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA”