ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร การสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายประเมินมาตรฐาน ได้เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รายละเอียด ดังเอกสารแนบมานี้

          1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เรื่อง การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

          2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เรื่อง การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น