แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

      ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสื่อดิจิทัลและศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติฯ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ที่ http://ipst.trisdb.com/index.php/753285/lang-th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2558