สสวท.รับมอบเงินสนับสนุน IPST LEARNING SPACE จาก สสร.

พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินสนับสนุน “IPST Learning Space” จำนวน 5 ล้านบาท โดยมี ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.) มอบเงินสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ IPST Learning Space ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่ขยายโอกาสการเรียนรู้ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพ และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้ โดยได้รวบรวม เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน และเป็นศูนย์รวมข้อสอบและการจัดการสอบออนไลน์ พร้อมการเชื่อมโยงผู้คน ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองเข้าถึงและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากทุกที่ ในทุกเวลา