การอบรมครูหลักสูตร การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1

การอบรมครูหลักสูตร “การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1”


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งประกาศตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามรูปแบบโครงสร้างประเทศไทย 4.0 ที่กำหนดเป้าหมาย และทิศทางของประเทศให้เป็นประเทศที่สร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ โดยได้พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาระใหม่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ 2 มาตรฐานการเรียนรู้ คือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Science)

ทั้งนี้เนื้อหาวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักของเทคโนโลยี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดขึ้นใหม่ทั้งหมด ดังนั้นผู้สอนอาจไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการต่าง ๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด สสวท. จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในสถานศึกษาของตนเอง หรือสถานศึกษาอื่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผู้ใช้และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม

การอบรมนี้มีจำนวน 1 หลักสูตร คือ “การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) หลักสูตร 2” ประกอบด้วย 1 วิชา คือ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2

กำหนดวันเปิดอบรม: ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2563ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

เปิดแล้ว! หลักสูตรการอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ปี 2562

การอบรมครูหลักสูตร “การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ปี 2562” 

ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน 2561 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยี ซึ่งได้ปรับปรุงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยนำสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มาผนวกมาไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายใต้ชื่อสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญ 2 วิชาคือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ทั้งนี้เนื้อหาวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักของเทคโนโลยี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดขึ้นใหม่ทั้งหมด ดังนั้นผู้สอนอาจไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการต่าง ๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้ สสวท. จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม

การอบรมนี้มีจำนวน 1 หลักสูตร คือ “การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ปี 2562” ประกอบด้วย 2 วิชา โดยผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ได้ ทั้ง 2 วิชาประกอบด้วย

1.วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ 1

2. วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 1

ลงทะเบียนได้ที่: หลักสูตรการอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ปี 2562

หนังสือเรียน สสวท. ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2560

            หนังสือเรียน สสวท. ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2560 หนังสือเรียน แนวคิดใหม่ พร้อม QR Code และ Short url เชื่องโยงแหล่งความรู้ออนไลน์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

            สั่งซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้ที่ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขาและร้านเครือข่ายศึกษาภัณฑ์พาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 0 2538 3033 ต่อ 512, 513, 516, 518, 520 และ 521 โทรสาร 0 2530 2026-29 เว็บไซต์ www.suksapunpanit.com

           สั่งซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี) และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ได้ที่ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2374 1375-6 โทรสาร 0 2374 1374 เว็บไซต์ www.chulabook.com

การอบรมครูหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ”

การอบรมครูหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” 
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 16 กันยายน 2561 
จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วนคือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Science) โดยเนื้อหาด้านวิทยาการคำนวณ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิด เชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดขึ้นใหม่ทั้งหมด ดังนั้นผู้สอนอาจไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการต่างๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด สสวท. จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง หรือสถานศึกษาอื่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ให้ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม

          การอบรมนี้มีจำนวน 1 หลักสูตร คือ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ประกอบด้วย 3 วิชา โดยผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ได้ ทั้ง 3 วิชาประกอบด้วย

          1.วิทยาการคำนวณ ประถมศึกษา หลักสูตร 1

          2. วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร 1 (ม.1)

          3.วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตร 1

รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิก

ลงทะเบียนได้ที่: หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ


ประกาศรับสมัครครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ (รุ่นที่ 4) การสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายประเมินมาตรฐานจะเปิดอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้แนวทางในการสร้างข้อสอบตามแนว PISA ที่สามารถนำไปประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยจะเปิดอบรมระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2560

               หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 2 วิชา คือ

              1. การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 รับจำนวน 100 คน

                    “ดูรายละเอียดหลักสูตร”

              2. การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 รับจำนวน 100 คน

                  “ดูรายละเอียดหลักสูตร”

            ท่านที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 มิถุนายน 2560 โดยสมัครสมาชิกระบบอบรมครูออนไลน์ แล้ว Log in เข้ามาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตร (รุ่นที่ 4) การสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามรายวิชาที่ท่านสนใจ

            “สมัครสมาชิกระบบอบรมครูออนไลน์”

            “(รุ่นที่ 4) การสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”


หมายเหตุ “สสวท. จะแจก Flash drive ฟรี พร้อมไฟล์ข้อมูล PISA สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านหลักสูตรการสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4”