หนังสือเรียน สสวท. ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2560

            หนังสือเรียน สสวท. ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2560 หนังสือเรียน แนวคิดใหม่ พร้อม QR Code และ Short url เชื่องโยงแหล่งความรู้ออนไลน์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

            สั่งซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้ที่ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขาและร้านเครือข่ายศึกษาภัณฑ์พาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 0 2538 3033 ต่อ 512, 513, 516, 518, 520 และ 521 โทรสาร 0 2530 2026-29 เว็บไซต์ www.suksapunpanit.com

           สั่งซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี) และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ได้ที่ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2374 1375-6 โทรสาร 0 2374 1374 เว็บไซต์ www.chulabook.com

การอบรมครูหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ”

การอบรมครูหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” 
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 16 กันยายน 2561 
จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วนคือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Science) โดยเนื้อหาด้านวิทยาการคำนวณ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิด เชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดขึ้นใหม่ทั้งหมด ดังนั้นผู้สอนอาจไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการต่างๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด สสวท. จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง หรือสถานศึกษาอื่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ให้ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม

          การอบรมนี้มีจำนวน 1 หลักสูตร คือ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ประกอบด้วย 3 วิชา โดยผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ได้ ทั้ง 3 วิชาประกอบด้วย

          1.วิทยาการคำนวณ ประถมศึกษา หลักสูตร 1

          2. วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร 1 (ม.1)

          3.วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตร 1

รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิก

ลงทะเบียนได้ที่: หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ


ประกาศรับสมัครครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ (รุ่นที่ 4) การสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายประเมินมาตรฐานจะเปิดอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้แนวทางในการสร้างข้อสอบตามแนว PISA ที่สามารถนำไปประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยจะเปิดอบรมระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2560

               หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 2 วิชา คือ

              1. การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 รับจำนวน 100 คน

                    “ดูรายละเอียดหลักสูตร”

              2. การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 รับจำนวน 100 คน

                  “ดูรายละเอียดหลักสูตร”

            ท่านที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 มิถุนายน 2560 โดยสมัครสมาชิกระบบอบรมครูออนไลน์ แล้ว Log in เข้ามาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตร (รุ่นที่ 4) การสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามรายวิชาที่ท่านสนใจ

            “สมัครสมาชิกระบบอบรมครูออนไลน์”

            “(รุ่นที่ 4) การสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”


หมายเหตุ “สสวท. จะแจก Flash drive ฟรี พร้อมไฟล์ข้อมูล PISA สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านหลักสูตรการสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4”

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ (รุ่นที่ 1) การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA

               สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายประเมินมาตรฐานจะเปิดอบรมหลักสูตร การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA โดยจะเปิดอบรมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 1 กันยายน 2560

              หลักสูตรนี้เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA และมีกิจกรรมให้ทำข้อสอบ PISA บนระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA รวมทั้งให้สรุปประโยชน์ที่ได้รับจาก PISA IN FOCUS

              โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ Click!

              ท่านที่สนใจสามารถสมัครและเข้าศึกษาบทเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 1 กันยายน 2560 โดยสมัครสมาชิกระบบอบรมครูออนไลน์ แล้ว Log in เข้ามาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตร (รุ่นที่ 1) การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA

             “สมัครสมาชิกระบบอบรมครูออนไลน์”

             “(รุ่นที่ 1) การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA”


เปิดอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

สสวท. เปิดอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 3 และ ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 2 ผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ TeacherPD เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ผู้สนใจใฝ่รู้ด้านสะเต็มศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นและมีความสอดคล้องกับบริบทและอาชีพของท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง สนใจสมัครสมาชิก click ที่นี่ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) และเมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถ login เข้ามาลงทะเบียนเรียนใน หลักสูตรสะเต็มศึกษา ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 3 และ หลักสูตรสะเต็มศึกษา ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 2 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560  (อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)