การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ปี 2562 รุ่นที่ 3
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... อ่านเพิ่มเติม

 การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ปี 2562 รุ่นที่ 3

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยี ซึ่งได้ปรับปรุงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยนำสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มาผนวกมาไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายใต้ชื่อสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญ 2 วิชาคือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ทั้งนี้เนื้อหาวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักของเทคโนโลยี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดขึ้นใหม่ทั้งหมด ดังนั้นผู้สอนอาจไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการต่าง ๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้ สสวท. จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม

การอบรมนี้มีจำนวน 1 หลักสูตร คือ “การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ปี 2562” ประกอบด้วย 2 วิชา โดยผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ได้ ทั้ง 2 วิชาประกอบด้วย

1.วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ 1

2. วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 1


รายวิชาในหลักสูตรนี้
วิทยากร: บุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์ และ คณะ
ระยะเวลาที่เปิดสอน 23 ก.ค. 2562 - 26 ก.ย. 2562
จำนวนที่เปิดรับ ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
จำนวนผู้เข้าอบรม 1714 คน

วุฒิบัตร : มี

วิทยากร: ขจิต เมตตาเมธา และ คณะ
ระยะเวลาที่เปิดสอน 23 ก.ค. 2562 - 26 ก.ย. 2562
จำนวนที่เปิดรับ ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
จำนวนผู้เข้าอบรม 614 คน

วุฒิบัตร : มี