ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์
หลักสูตรฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรเรียนรู้เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จัดขึ้นเพ... อ่านเพิ่มเติม

 ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์

หลักสูตรฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรเรียนรู้เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อเสริมศักยภาพและความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิชาฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์ หลักสูตรฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์แบ่งเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ออกเป็น 3 โมดูล ได้แก่ 1. โมดูลแรงและการเคลื่อนที่ 2. โมดูลงานและพลังงาน และ 3. โมดูลคลื่น แสงและเสียง โดยแบ่งเป็นรายวิชา ดังนี้

โมดูลแรงและการเคลื่อนที่

โมดูลงานและพลังงาน

โมดูลคลื่น แสงและเสียง

ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

งานและพลังงานกล

คลื่นและสมบัติของคลื่น

ความเฉื่อย มวล แรง และผลของแรง

ที่มีต่อการเคลื่อนที่

พลังงานความร้อน

เสียงและการได้ยิน

แรงเสียดทาน

พลังงานไฟฟ้า

แสงและการมองเห็น

แรงดันของไหล

แรงพยุง

แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า

แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง

โมเมนต์ของแรง

ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตจประกอบด้วยแนวความคิดหลัก เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานรวมทั้งตัวอย่างและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่มักพบได้บ่อยในนักเรียนและความเข้าใจที่ถูกต้องอีกด้วย ครูผู้สอนสามารถมองเห็นภาพรวมและเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละเรื่องเข้ากับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในแต่ละระดับชั้นได้ผ่านขอบเขตแนวความคิดหลักและแผนผังความเชื่อมโยงตามหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาในหลักสูตรนี้