หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์
หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นคอร์สที่ประกอบด้วยเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และการนำไปใช้ในชั้นเรียน
 2. การใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 3. การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 4. การประเมินระ... อ่านเพิ่มเติม

   หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์

  หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นคอร์สที่ประกอบด้วยเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และการนำไปใช้ในชั้นเรียน
  2. การใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  3. การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  4. การประเมินระหว่างเรียน

รายวิชาในหลักสูตรนี้
วิทยากร: วันชัย น้อยวงค์ และ คณะ
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 08 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
ระยะเวลาที่เปิดสอน 11 ก.ค. 2562 - 05 ส.ค. 2562
จำนวนที่เปิดรับ 20 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: รตพร หลิน และ คณะ
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
ระยะเวลาที่เปิดสอน 11 ก.ค. 2562 - 05 ส.ค. 2562
จำนวนที่เปิดรับ 20 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม 12 คน

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: วชิร ศรีคุ้ม และ คณะ
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 ก.ค. 2562 - 09 ก.ค. 2562
ระยะเวลาที่เปิดสอน 11 ก.ค. 2562 - 05 ส.ค. 2562
จำนวนที่เปิดรับ 20 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม 13 คน

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: วชิร ศรีคุ้ม และ คณะ
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 ก.ค. 2562 - 09 ก.ค. 2562
ระยะเวลาที่เปิดสอน 10 ก.ค. 2562 - 05 ส.ค. 2562
จำนวนที่เปิดรับ 20 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน

วุฒิบัตร : ไม่มี