การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra เรื่อง พีชคณิต
          หลักสูตรการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra เรื่อง พีชคณิต จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนและ... อ่านเพิ่มเติม

 การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra เรื่อง พีชคณิต

          หลักสูตรการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra เรื่อง พีชคณิต จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการค้นคว้าเพิ่มเติม และนำแนวคิดที่ได้ไปจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของตน ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

รายวิชาในหลักสูตรนี้
วิทยากร: สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 06 พ.ค. 2562 - 07 พ.ค. 2562
ระยะเวลาที่เปิดสอน 13 พ.ค. 2562 - 17 มิ.ย. 2562
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม 97 คน

วุฒิบัตร : มี