การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra เรื่อง เรขาคณิต
          หลักสูตรการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra เรื่อง เรขาคณิต จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นแนวทา... อ่านเพิ่มเติม

 การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra เรื่อง เรขาคณิต

          หลักสูตรการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra เรื่อง เรขาคณิต จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการค้นคว้าเพิ่มเติม และนำแนวคิดที่ได้ไปจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของตน ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

รายวิชาในหลักสูตรนี้
วิทยากร: สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 25 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562
ระยะเวลาที่เปิดสอน 04 มี.ค. 2562 - 08 เม.ย. 2562
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม 97 คน

วุฒิบัตร : มี