การพัฒนาผู้บริหารเพื่อการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจหลักการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ พัฒนาการตามวัยของผู้เรียน... อ่านเพิ่มเติม

 การพัฒนาผู้บริหารเพื่อการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจหลักการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ พัฒนาการตามวัยของผู้เรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของชาติ  นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถให้การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ

รายวิชาในหลักสูตรนี้