การพัฒนาพี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมผ่านระบบทางไกลเพื่อจัดอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้พี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมผ่านระบบทางไกลในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 

สามารถจัดกิจกร... อ่านเพิ่มเติม

 การพัฒนาพี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมผ่านระบบทางไกลเพื่อจัดอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้พี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมผ่านระบบทางไกลในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 

สามารถจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ พัฒนาการตามวัยของผู้เรียนระดับปฐมวัย  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของชาติ 

รายวิชาในหลักสูตรนี้
วิทยากร: เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว และ คณะ
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 16 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561
ระยะเวลาที่เปิดสอน 19 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
จำนวนที่เปิดรับ 184 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม 184 คน

วุฒิบัตร : ไม่มี