การพัฒนาพี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมผ่านระบบทางไกลเพื่อจัดอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้พี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมผ่านระบบทางไกลในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 

สามารถจัดกิจกร... อ่านเพิ่มเติม

 การพัฒนาพี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมผ่านระบบทางไกลเพื่อจัดอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้พี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมผ่านระบบทางไกลในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 

สามารถจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ พัฒนาการตามวัยของผู้เรียนระดับปฐมวัย  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของชาติ 

รายวิชาในหลักสูตรนี้