(รุ่นที่ 1) การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA และมีกิจกรรมให้ทำข้อสอบ PISA บนระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA รวมทั้งให้สรุปประโยชน์ที่ได้รับจาก PISA IN FOCUS

... อ่านเพิ่มเติม

 (รุ่นที่ 1) การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA และมีกิจกรรมให้ทำข้อสอบ PISA บนระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA รวมทั้งให้สรุปประโยชน์ที่ได้รับจาก PISA IN FOCUS

รายวิชาในหลักสูตรนี้