วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 1 (ม.4)
วันที่เปิดสอน:   20 เม.ย. 2561  ถึง   17 ก.ย. 2561
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: 2900 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  2610 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
* หมายเหตุ เริ่มเผยแพร่เนื้อหาตอนที่ 1-4 ในวันที่ 20 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61
             
และ เริ่มเผยแพร่เนื้อหาตอนที่ 5-9 ในวันที่ 27 เม.ย.61 - 16 ก.ย. 61

**หากอาจารย์ท่านใดมีปัญหาสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถพูดคุยกันได้ที่ห้องสนทนา**

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

↑ ซ่อน
สารบัญ
ตอนที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
แนะนำหลักสูตร
ตอนที่ 2 แนวคิดเชิงคำนวณ
เริ่มต้นกับขั้นตอนวิธี (algorithm)
แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking)
วิธีแนะนำหนังสือ
วาดบ้าน
เดินไปให้ครบทุกที่
ห.ร.ม. ของยุคลิด
ตอนที่ 3 การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา (decomposition)
นักสืบ
แยกส่วนและสร้างใหม่
ชีวิตประจำวันกับการแยกส่วนประกอบ
ตอนที่ 4 การหารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม
การหารูปแบบ (pattern recognition)
การ์ดดอกไม้
เหมือนหรือต่าง
การคิดเชิงนามธรรม (abstraction)
สารานุกรมไทย
แบบจำลอง
แบบทดสอบแนวคิดเชิงคำนวณ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ
ตอนที่ 5 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
คณะที่ใช่
ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก
ระบบอัตโนมัติ
ตัวแปร
แบบฝึกหัดตัวแปร
ตอนที่ 6 การออกแบบขั้นตอนวิธี
การออกแบบขั้นตอนวิธี การตัดสินใจรดน้ําต้นไม้ของระบบรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติ
การออกแบบขั้นตอนวิธี การหาค่าสูงที่สุด
การใช้งาน Blockly ตอนที่ 1
การใช้งาน Blockly ตอนที่ 2
การใช้งาน Blockly ตอนที่ 3
การใช้งาน Blockly ตอนที่ 4
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธี ตอนที่ 1
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธี ตอนที่ 2
ออกแบบขั้นตอนวิธีโดยใช้ Blockly
แบบฝึกหัดการออกแบบขั้นตอนวิธีเบื้องต้น
การออกแบบเงื่อนไข
การทำซ้ำ
ออกแบบขั้นตอนวิธีที่มีเงื่อนไขและการทำซ้ำ โดยใช้ blockly
แบบฝึกหัดการออกแบบขั้นตอนวิธี
ตอนที่ 7 การจัดเรียงข้อมูล
การเรียงข้อมูล
การเรียงข้อมูลแบบเลือก
การเรียงข้อมูลแบบแทรก
การเรียงข้อมูลแบบอื่น เช่น bubble sort
 แบบฝึกหัดการจัดเรียงข้อมูล
ตอนที่ 8 การค้นหาข้อมูล
การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ
การค้นหาข้อมูลแบบทวิภาค
แบบฝึกหัดการค้นหาข้อมูล
แบบทดสอบ การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
ตอนที่ 9 แนวคิดการพัฒนาโครงงาน
แนวคิดการพัฒนาโครงงาน
แบบฝึกหัดการพัฒนาโครงงาน
คู่มือครูเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ชั้น ม.4
คู่มือครูเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ชั้น ม.4 - ลิขสิทธิ์ สสวท.สำหรับครูเท่านั้น การนำไปใช้ให้อ้างอิงที่มา ห้ามเผยแพร่บนสื่อสาธารณะ ห้ามจำหน่าย
วิทยากร
 จีระพร สังขเวทัย
Email: csant@ipst.ac.th
 พนมยงค์ แก้วประชุม
Email: pkaew@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

จีระพร สังขเวทัย ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี สสวท.

พนมยงค์ แก้วประชุม นักวิชาการ สาขาเทคโนโลยี สสวท.

ผศ.ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. ธีระ ศิริธีรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง