การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 4
วันที่เปิดสอน:   01 พ.ย. 2560  ถึง   31 มี.ค. 2561
เงื่อนไขการประเมิน: เรียนจบทุกบทเรียนและทำแบบฝึกหัดครบ
วุฒิบัตร: ไม่มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  29 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ผู้สนใจใฝ่รู้ด้านสะเต็มศึกษา

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรนี้สร้างเพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ผู้สนใจใฝ่รู้ด้านสะเต็มศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นและมีความสอดคล้องกับบริบทและอาชีพของท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอให้ครูที่อบรมหลักสูตรนี้ นำความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียน และทุก ๆ ครั้งขอให้ทำบันทึกหลังการสอนของท่านเอง เพื่อประโยชน์ของท่านในอนาคตต่อไป

หมายเหตุ หลักสูตรสะเต็มศึกษาออนไลน์นี้ เป็นหลักสูตรสำหรับปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของท่านเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพิ่มพูนศักยภาพให้กับนักเรียน ทั้งนี้ การศึกษาด้วยตนเองผ่านหลักสูตรออนไลน์จะยังไม่ได้รับวุฒิบัตร โดยท่านจะได้รับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรเมื่อท่านเข้ารับอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกล ตามหน่วยงานต้นสังกัดของท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

↑ ซ่อน
สารบัญ
1.) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (คลิ๊กดูเนื้อหาในหัวข้อข้างล่างนี้ตามลำดับ)
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตอนที่ 1/6
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตอนที่ 2/6
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตอนที่ 3/6
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตอนที่ 4/6
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตอนที่ 5/6
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตอนที่ 6/6
ความรู้เบื้องต้นสะเต็มศึกษา
2.) กิจกรรม "ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง" (คลิ๊กดูเนื้อหาในหัวข้อข้างล่างนี้ตามลำดับ)
คู่มือครู กิจกรรมศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง
ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง ตอนที่ 1/4
ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง ตอนที่ 2/4
ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง ตอนที่ 3/4
ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง ตอนที่ 4/4
3.) แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 4
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

นักวิชาการ และ ผู้ชำนาญ สสวท.