TEST AUTO ROBOT Gable
วันที่เปิดสอน:   03 ต.ค. 2562  ถึง   31 ธ.ค. 2562
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 75%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  4 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

1.เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

2.มีความสนใจในการเรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra และสามารถเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ได้อย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงระยะเวลาของการอบรม

หมายเหตุ ในตัวอย่างการจัดการเรียนรู้จะใช้ความรู้พื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เมทริกซ์

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

การอบรมนี้เหมาะสำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน เรื่อง พีชคณิต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra เรื่อง พีชคณิต และนำแนวคิดที่ได้ไปจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมจะเป็นการทำกิจกรรมตามขั้นตอนและปฏิบัติตามวีดิทัศน์ ทั้งนี้ยังมีคำถามทิ้งท้ายที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการใช้งานโปรแกรม

↑ ซ่อน
สารบัญ
ดาวน์โหลด GeoGebra-Installer 5.0
ดาวน์โหลด GeoGebra-Installer 5.0
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมแนะนำการเขียนกราฟ ตอนที่ 1
จุดประสงค์
วีดิทัศน์ GGB_ กิจกรรมแนะนำการเขียนกราฟ ตอนที่ 1
ส่งชิ้นงาน (การเขียนกราฟ)
ส่งชิ้นงาน (การเขียนกราฟของฟังก์ชันและอินเวอร์สของฟังก์ชันดังกล่าว)
ส่งชิ้นงานของคำถามทิ้งท้าย (การเขียนกราฟของสมการหรือฟังก์ชัน)
บันทึกหลังเรียน
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมแนะนำการเขียนกราฟ ตอนที่ 2
จุดประสงค์
วีดิทัศน์ GGB_ กิจกรรมแนะนำการเขียนกราฟ ตอนที่ 2
ส่งชิ้นงาน (การเขียนกราฟ)
ส่งชิ้นงาน (การเขียนกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ)
ส่งชิ้นงานของคำถามทิ้งท้าย (การเขียนกราฟของฟังก์ชัน)
บันทึกหลังเรียน
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมแนะนำการสร้างเมทริกซ์
จุดประสงค์
วีดิทัศน์ GGB_ กิจกรรมแนะนำการสร้างเมทริกซ์
ส่งชิ้นงาน (การสร้างเมทริกซ์และการดำเนินการ)
ส่งชิ้นงานของคำถามทิ้งท้าย (การหาผลลัพธ์ของการดำเนินการของเมทริกซ์)
บันทึกหลังเรียน
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ตอนที่ 1 กิจกรรมการถอดรหัส
จุดประสงค์
วีดิทัศน์ GGB_ กิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ตอนที่ 1 กิจกรรมการถอดรหัส(1)
คำถามที่ 1
วีดิทัศน์ GGB_ กิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ตอนที่ 1 กิจกรรมการถอดรหัส(2)
คำถามที่ 2
วีดิทัศน์ GGB_ กิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ตอนที่ 1 กิจกรรมการถอดรหัส(3)
คำถามที่ 3
วีดิทัศน์ GGB_ กิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ตอนที่ 1 กิจกรรมการถอดรหัส(4)
คำถามที่ 4
วีดิทัศน์ GGB_ กิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ตอนที่ 1 กิจกรรมการถอดรหัส(5)
คำถามที่ 5
วีดิทัศน์ GGB_ กิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ตอนที่ 1 กิจกรรมการถอดรหัส(6)
คำถามที่ 6
ส่งชิ้นงาน (การถอดรหัส)
เขียนลำดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ในชั้นเรียน ตอนที่ 1
กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ตอนที่ 2 กิจกรรมการเข้ารหัส
จุดประสงค์
วีดิทัศน์ GGB_ กิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ตอนที่ 2 กิจกรรมการเข้ารหัส(1)
คำถามที่ 1
ส่งชิ้นงาน (การเข้ารหัสข้อความ I am GeoGebra.)
วีดิทัศน์ GGB_ กิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ตอนที่ 2 กิจกรรมการเข้ารหัส(2)
คำถามที่ 2
วีดิทัศน์ GGB_ กิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ตอนที่ 2 กิจกรรมการเข้ารหัส(3)
ส่งชิ้นงานที่ได้ดำเนินการตามวีดิทัศน์
เขียนอธิบายลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเข้ารหัสที่นำเสนอในวีดิทัศน์
เขียนลำดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมรหัสรัก รหัสลับ ตอนที่ 1 และ 2 ในชั้นเรียน
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra เรื่อง พีชคณิต
​แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra เรื่อง พีชคณิต
วิทยากร
 gable teacher
Email: abc@hotmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร