วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1
วันที่เปิดสอน:   01 ม.ค. 2559  ถึง   ไม่มีวันสิ้นสุด
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  147 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
  • ครูผู้ช่วย/ผู้บรรจุใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  • ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป
↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

ขณะนี้อยู่ในช่วงของการรับสมัครสมาชิกใหม่เข้าระบบ โดยหลักสูตรการอบรมจะเปิดให้เห็นเนื้อหาวิชา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

ขอให้คุณครูทุกท่าน เข้ามาลงทะเบียนและเรียนในระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2558

↑ ซ่อน
สารบัญ
วิชานี้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ คุณสามารถกดปุ่มลงทะเบียนเรียน เพื่อลงชื่อได้ทันที  
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน
ชี้แจงหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูด้วยระบบทางไกลปีที่ 1
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
การใช้กล้องจุลทรรศน์
เซลล์ การลำเลียง
การสังเคราะห์ด้วยแสง
การสืบพันธุ์ของพืชดอก
สารละลาย กรด เบส
สารละลาย กรด เบส 2
พลังความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน
การกระจัดและปริมาณเวกเตอร์
อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง
การรวมปริมาณเวกเตอร์
ไอน้ำในอากาศ
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
MAP TH
แบบทดสอบหลังการอบรม
วิทยากร
 wilai sasataradol
Email: wsasa@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร