วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2
วันที่เปิดสอน:   04 ก.พ. 2563  ถึง   16 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  7798 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอนวิขาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การนำการคิดเชิงออกแบบมาใช้แก้ปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การสร้างประโยชน์จากผลงานด้วยการเพิ่มหรือสร้างมูลค่าให้กับผลงาน เข้าใจแนวคิดการคุ้มครองผลงานหรือทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองเพื่อสร้างประโยชน์และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

ในหลักสูตรของการอบรมนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอยู่ 5 ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ 1   ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ส่วนที่ 2   การคิดเชิงออกแบบ    

ส่วนที่ 3   การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ส่วนที่ 4   การสร้างประโยชน์จากผลงาน

ส่วนที่ 5   การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

 ซึ่งแต่ละหัวข้อ ประกอบไปด้วย

1) เนื้อหาและแบบฝึกหัด

2) ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้

3) แบบทดสอบ

4) เอกสารประกอบการอบรม


การพิจารณาเกณฑ์การผ่านผู้เข้าอบรมในหลักสูตรอบรมออนไลน์

ผู้เรียนจะต้องดำเนินการสอบในแต่ละส่วนของเนื้อหา เพื่อคิดค่าคะแนน โดยจะผ่านเกณฑ์ได้นั้นจะต้องได้รับคะแนนรวมตลอดหลักสูตร 80 % ขึ้นไป


↑ ซ่อน
สารบัญ
วิชานี้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ คุณสามารถกดปุ่มลงทะเบียนเรียน เพื่อลงชื่อได้ทันที  
คำชี้แจงรายวิชา
คำชี้แจง วิขาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2
ส่วนที่ 1 : ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
คำชี้แจง : ส่วนที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนที่เป็นวิธีการ
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนที่เป็นชิ้นงาน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
แบบฝึกหัด : ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
เอกสารประกอบการอบรม
แบบทดสอบ : ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
ส่วนที่ 2 : การคิดเชิงออกแบบ
คำชี้แจง : ส่วนที่ 2 การคิดเชิงออกแบบ
การคิดเชิงออกแบบ คือ อะไร
ความเป็นมาของการคิดเชิงออกแบบ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
แบบฝึกหัดที่ 1 : การคิดเชิงออกแบบ
การนำการคิดเชิงออกแบบมาจัดการเรียนให้กับผู้เรียน
การระบุและตีความปัญหา (ตอนที่ 1)
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม : การระบุและตีความปัญหา (ตอนที่ 1)
การระบุและตีความปัญหา (ตอนที่ 2)
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม : การระบุและตีความปัญหา (ตอนที่ 2)
การพัฒนาความคิด
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม : การพัฒนาความคิด
การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม : การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา
แบบฝึกหัดที่ 2 : การคิดเชิงออกแบบ
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : การคิดเชิงออกแบบ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ (1)
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ (2)
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ (3)
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ (4)
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ (5)
เอกสารประกอบการอบรม
แบบทดสอบ : การคิดเชิงออกแบบ
ส่วนที่ 3 : การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
คำชี้แจง : ส่วนที่ 3 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
กรณีศึกษาการนำทรัพยากรทางเทคโนโลยีไปใช้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
กรณีศึกษาที่ 1 ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm)
กรณีศึกษาที่ 2 การหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ (1/3)
กรณีศึกษาที่ 2 การหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ (2/3)
กรณีศึกษาที่ 2 การหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ (3/3)
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : เลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรให้เหมาะสม
ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เอกสารประกอบการอบรม
แบบทดสอบ : การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ส่วนที่ 4 : การสร้างประโยชน์จากผลงาน
คำชี้แจง : ส่วนที่ 4 การสร้างประโยชน์จากผลงาน
บทนำ : การสร้างประโยชน์จากผลงาน
การสร้างประโยชน์จากแนวคิดการเพิ่มมูลค่า
กรณีศึกษา : ตัวอย่างการสร้างประโยชน์ให้สินค้าทางการเกษตรด้วยแนวคิดการเพิ่มมูลค่า
การสร้างประโยชน์จากแนวคิดการสร้างมูลค่า
การสร้างมูลค่าให้ผลงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)
กรณีศึกษา : ตัวอย่างการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ตัวอย่างการวิเคราะห์การสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
สิทธิและการคุ้มครองผลงาน
การนำเสนอผลงาน
แบบฝึกหัด : การสร้างประโยชน์จากผลงาน
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : การสร้างประโยชน์จากผลงาน
เอกสารประกอบการอบรม
แบบทดสอบ : การสร้างประโยชน์จากผลงาน
ส่วนที่ 5 : การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
คำชี้แจง : ส่วนที่ 5 การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
บทนำ : การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
เรียนรู้อะไร : การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
ตัวอย่างการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง และคาดการณ์ของเทคโนโลยี
แบบฝึกหัด : การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
เอกสารประกอบการอบรม
แบบทดสอบ : การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม : การอบรมครูแบบออนไลน์ วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ 2
วิทยากร
 ขจิต เมตตาเมธา
Email: kmett@ipst.ac.th
 สุทธิดา บุญทวี
Email: suboon@ipst.ac.th
 นุศวดี พจนานุกิจ
Email: npoja@ipst.ac.th
 สยามชัย สุกใส
Email: ssuks@ipst.ac.th
 บุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์
Email: bratt@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

นายขจิต  เมตตาเมธา                  ผู้ชำนาญ  สาขาเทคโนโลยี สสวท.

นายบุญวิทย์  รัตนทิพยาภรณ์        ผู้ชำนาญ  สาขาเทคโนโลยี สสวท.

ดร.สุทธิดา  เชื่อมกลาง                นักวิชาการอาวุโส  สาขาเทคโนโลยี สสวท.

ดร.นุศวดี  พจนานุกิจ                   นักวิชาการ  สาขาเทคโนโลยี สสวท. 

นายสยามชัย  สุกใส                     นักวิชาการ  สาขาเทคโนโลยี สสวท. 

ดร.พิมพร  ผาพรม                        ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                                                  โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  จังหวัดกาฬสินธุ์

รศ.ดร.ปัณรสี  ฤทธิประวัติ              คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                                                   มหาวิทยาลัยมหิดล