วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 1 รุ่นที่ 3
วันที่เปิดสอน:   23 ก.ค. 2562  ถึง   26 ก.ย. 2562
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1663 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของชิ้นงานหรือวิธีการในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

ในหลักสูตรของชั้นเรียนนี้
จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วนหลัก คือ
      ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
      ส่วนที่ 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
      ส่วนที่ 3 ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน

ซึ่งแต่ละหัวข้อจะประกอบไปด้วย
     1) เนื้อหาและแบบฝึกหัด
     2) ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
     3) แนวทางการวัดและประเมินผล
     4) สื่อและแหล่งเรียนรู้
     5) แบบทดสอบเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
   
     ขอให้ผู้เรียนดำเนินการให้ครบทั้ง 5 ส่วนประกอบ

การพิจารณาเกณฑ์การผ่านผู้เข้าเรียนในหลักสูตรอบรมออนไลน์
     จะต้องดำเนินการสอบในแต่ละส่วนของเนื้อหาเพื่อคิดค่าคะแนน โดยผู้เข้าเรียนจะผ่านเกณฑ์ได้นั้นจะต้องได้คะแนนรวมตลอดทั้งหลักสูตร 80% ขึ้นไป

↑ ซ่อน
สารบัญ
คำชี้แจงรายวิชา
คำชี้แจง วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 1
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
จุดประสงค์ของบทเรียน​และเกณฑ์การวัดและประเมินผล
หัวข้อที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว
เทคโนโลยีในงานอาชีพ
ตัวอย่างขั้นตอนการทำเบญจรงค์
การป่นกาบมะพร้าว
การปลูกกล้วยไม้ด้วยอิฐบล็อก
การทำนาข้าว
เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ : เทคโนโลยีรอบตัว
แนวทางการวัดและประเมินผล
สื่อและแหล่งเรียนรู้
แบบฝึกหัดที่ 1 : เทคโนโลยีรอบตัว
หัวข้อที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แนวทางการจัดการเรียนรู้ : การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แนวทางการวัดและประเมินผล
สื่อและแหล่งเรียนรู้
แบบฝึกหัดที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
หัวข้อที่ 3 ระบบทางเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
แผนภาพระบบทางเทคโนโลยีของพัดลมมือถือ
ระบบทางเทคโนโลยีของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของหม้อหุงข้าว
การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของการจัดการพื้นที่จอดรถและการเดินรถภายในห้างสรรพสินค้า
การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของการจัดการพื้นที่จอดรถและการเดินรถภายในห้างสรรพสินค้า
การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของการทำนาข้าว
การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของการทำนาข้าว
สรุประบบทางเทคโนโลยี
แนวทางการจัดการเรียนรู้ : ระบบทางเทคโนโลยี
แนวทางการวัดและประเมินผล
สื่อและแหล่งเรียนรู้
แบบฝึกหัดที่ 3 : ระบบทางเทคโนโลยี
แบบทดสอบ : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ส่วนที่ 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
จุดประสงค์ของบทเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผล
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมต้องทำอย่างไร
เรียนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างไรในหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างไรในห้องเรียน
แบบฝึกหัดที่ 1 : กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ : กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 1
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 2
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 3
แบบฝึกหัดที่ 2 : กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
แนวทางการวัดและประเมินผล
สื่อและแหล่งเรียนรู้
แบบทดสอบ : กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ส่วนที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน
ส่วนที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
จุดประสงค์ของบทเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผล
หัวข้อที่ 1 วัสดุ
1.1 ไม้
1.2 โลหะ
1.3 พลาสติก
1.4 ยาง
หัวข้อที่ 2 เครื่องมือช่างพื้นฐาน
แบบฝึกหัดที่ 1 : เครื่องมือช่างพื้นฐาน
หัวข้อที่ 3 กลไก
แบบฝึกหัดที่ 2 : กลไก
หัวข้อที่ 4 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
แบบฝึกหัดที่ 3 : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
แนวทางการจัดการเรียนรู้ : ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ตอนที่ 1 กิจกรรมคำถามลอยได้
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ตอนที่ 2 กิจกรรมล้อและเพลา
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ตอนที่ 3 กิจกรรมตัวต้านทาน
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ตอนที่ 4 กิจกรรมของขวัญวันแม่
แนวทางการวัดและประเมินผล
สื่อและแหล่งเรียนรู้
แบบทดสอบ : ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม : การอบรมครูแบบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ 1
วิทยากร
 บุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์
Email: bratt@ipst.ac.th
 สุทธิดา บุญทวี
Email: suboon@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

นายบุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี สสวท.

นางสาวสุทธิดา บุญทวี
ตำแหน่ง  นักวิชาการอาวุโส สาขาเทคโนโลยี สสวท.

ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร

นายชุมพล ชารีแสน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา