แรงพยุงของของเหลว (ทดลองใช้)
วันที่เปิดสอน:   09 ก.ค. 2562  ถึง   12 ก.ย. 2562
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: ไม่มี
จำนวนที่เปิดรับ: 30 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  7 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

1. จบวิชาเอกที่ไม่ใช่สาขาฟิสิกส์และสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

หรือ

2. จบวิชาเอกที่ไม่ใช่สาขาฟิสิกส์และสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

รายวิชาแรงพยุงของของเหลวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์ซึ่งประกอบด้วยแนวความคิดหลัก เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเกี่ยวกับแรงพยุงรวมทั้งตัวอย่างและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่มักพบได้บ่อยในนักเรียนและความเข้าใจที่ถูกต้องอีกด้วย ครูผู้สอนสามารถมองเห็นภาพรวมและเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละเรื่องเข้ากับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในแต่ละระดับชั้นได้ผ่านขอบเขตแนวความคิดหลักและแผนผังความเชื่อมโยงตามหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

↑ ซ่อน
สารบัญ
แบบสอบถามก่อนเรียน
แบบสอบถามก่อนเรียน
แรงพยุงคืออะไร
แรงพยุงคืออะไร
แรงพยุงคืออะไร
แรงพยุงกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ
แรงพยุงกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ
แรงพยุงกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ
แรงพยุงและการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลว
การจมการลอยของวัตถุในของเหลว
การจมการลอยของวัตถุในของเหลว
แรงพยุงกับหลักของอาร์คิมีดิส
แรงพยุงกับหลักของอาร์คิมีดิส
แรงพยุงกับหลักของอาร์คิมีดิส
แรงพยุงกับความหนาแน่นของของเหลว
แรงพยุงกับความหนาแน่นของของเหลว
แรงพยุงกับความหนาแน่นของของเหลว
ตัวอย่างการคำนวณแรงพยุงของของเหลว
ตัวอย่างการคำนวณแรงพยุงของของเหลว
แนวคิดคลาดเคลื่อนและแนวคิดที่ถูกต้อง
แนวคิดคลาดเคลื่อนและแนวคิดที่ถูกต้อง
แรงพยุงกับหลักสูตรแกนกลาง
แรงพยุงกับหลักสูตรแกนกลาง
แบบสอบถามหลังเรียน
แบบสอบถามหลังเรียน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
-
-
วิทยากร
 นิพนธ์ จันเลน
Email: nicha@ipst.ac.th
 ศุภณัฐ คุ้มโหมด
Email: skumm@ipst.ac.th
 ณัฐธิดา พรหมยอด
Email: nprom@ipst.ac.th
 เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์
Email: bhanp@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร