วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 2 (ม.5) รุ่นที่ 1
วันที่เปิดสอน:   22 เม.ย. 2562  ถึง   31 ส.ค. 2562
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  998 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

- ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ตอนที่ 1-4 จะเปิดให้เข้าศึกษาได้ในวันที่ 22 เมษายน 2562  

- ตอนที่เหลือ จะเปิดให้เข้าศึกษาได้หลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2562


↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

       ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูล และหลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือ ผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เครื่องมือทางเทคโนโลยี สารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ การเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และตัวอย่างกรณีศึกษา

↑ ซ่อน
สารบัญ
ตอนที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ตอนที่ 2 ข้อมูลมีคุณค่า
แผนที่รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของประเทศไทย
ความหมายของวิทยาการข้อมูล
ข้อมูลเปลี่ยนมุมมอง
ตอนที่ 3 กระบวนการวิทยาการข้อมูล
กระบวนการวิทยาการข้อมูล
กระบวนการวิทยาการข้อมูล ตอนที่ 1
ตัวอย่างการใช้กระบวนการวิทยาการข้อมูล
กระบวนการวิทยาการข้อมูล ตอนที่ 2
การตั้งคำถาม
dinosaurs.pdf
กระบวนการวิทยาการข้อมูล ตอนที่ 3
เกมนักวิทยาศาสตร์ Markov
การคิดเชิงออกแบบ
แบบฝึกหัดการคิดเชิงออกแบบ
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า
ตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล
แหล่งที่มาของข้อมูล (Source of Data)
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
ความเหมาะสมของแหล่งข้อมูล
แบบฝึกหัดเรื่องความเหมาะสมของแหล่งข้อมูล
การเตรียมข้อมูล
การทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้ Excel (1)
การทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้ Excel (2)
การทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้ Excel (3)
การทำความสะอาดข้อมูลและแปลงข้อมูลโดยใช้ Excel (4)
แบบฝึกหัดเรื่องการทำความสะอาดข้อมูล
การใช้ Pivot Table ใน Excel จัดกลุ่มข้อมูล
การเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ Excel
การสำรวจข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel สร้างกราฟเส้น
การสำรวจข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel สร้างฮิสโทแกรม
การสำรวจข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel สร้างแผนภาพกล่อง
การสำรวจข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel สร้างแผนภาพการกระจาย
แบบฝึกหัดเรื่องการสำรวจข้อมูล
แบบทดสอบบทที่ 2 การรวบรวมและสำรวจข้อมูล
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ชุดข้อมูล forest fires
ชุดข้อมูล countries of the world
แบบฝึกหัดข้อมูลนี้มีอะไร
ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย
การทำนายเชิงตัวเลข
การคำนวณค่าความคลาดเคลื่อน
ชุดข้อมูล Time Consuming
แบบฝึกหัดการทำนายเชิงตัวเลข
การทำนายเชิงหมวดหมู่
การคำนวณระยะทาง K-NN
การประเมินความถูกต้องในการจำแนกข้อมูล
การใช้ Excel คำนวณระยะทางและหาค่า K
แบบฝึกหัดการทำนายเชิงหมวดหมู่
แบบทดสอบบทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 7 การทำข้อมูลให้เป็นภาพ และการสื่อสารด้วยข้อมูล
การทำข้อมูลให้เป็นภาพ
แบบฝึกหัดการทำข้อมูลให้เป็นภาพ
การทำข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสม
แบบฝึกหัดตัวแปรในการมองเห็น
ข้อควรระวังในการนำเสนอข้อมูล
แบบฝึกหัดข้อควรระวังในการนำเสนอข้อมูล
การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล
แบบฝึกหัดการเล่าเรื่องราวจากข้อมูล
แบบทดสอบบทที่ 4 การทำข้อมูลให้เป็นภาพและสื่อสารข้อมูล
แบบสอบถามความคิดเห็นการอบรมออนไลน์ สสวท.
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ สสวท.
วิทยากร
 จีระพร สังขเวทัย
Email: csant@ipst.ac.th
 พรพิมล ตั้งชัยสิน
Email: ptang@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

จีระพร สังขเวทัย ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี สสวท.

พรพิมล ตั้งชัยสิน ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี สสวท.

รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย อาจารย์ประจำคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. สุกรี สินธุภิญโญ อาจารย์ประขำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. ธีระ ศิริธีรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร. สายชล ใจเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. บุญรัตน์ เผดิมรอด อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน