วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 2 (ม.2) รุ่นที่ 1
วันที่เปิดสอน:   22 เม.ย. 2562  ถึง   31 ส.ค. 2562
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1995 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

- ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานศึกษาทุกสังกัด

** เริ่มอบรมวันที่ 22 เมษายน 2562 **

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

       ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน

       นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 

↑ ซ่อน
สารบัญ
คำชี้แจงสำหรับการเรียน
คำชี้แจงการศึกษาบทเรียน
ตอนที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เป้าหมายหลักสูตร โครงสร้างเวลาเรียน คุณภาพผู้เรียนและตัวชี้วัด ม.2
แบบฝึกหัดตอนที่ 1
ตอนที่ 2 การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ (เผยแพร่วันที่ 30 เม.ย. 2562)
คำชี้แจงตอนที่ 2
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอย่างมีความรับผิดชอบ
ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
แบบฝึกหัดตอนที่ 2
ตอนที่ 3 แนวคิดเชิงคำนวณ (เผยแพร่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562)
คำชี้แจงตอนที่ 3 แนวคิดเชิงคำนวณ
แนวคิดเชิงคำนวณ ตอนที่ 1
แนวคิดเชิงคำนวณ ตอนที่ 2
แนวคิดเชิงคำนวณ ตอนที่ 3
แนวคิดเชิงคำนวณ ตอนที่ 4
แนวคิดเชิงคำนวณ ตอนที่ 5
แนวคิดเชิงคำนวณ ตอนที่ 6
แนวคิดเชิงคำนวณ ตอนที่ 7
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณ
แบบฝึกหัดตอนที่ 3
ตอนที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร (เผยแพร่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562)
คำชี้แจงตอนที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสาร
หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2
เทคโนโลยีการสื่อสาร: องค์ประกอบของการสื่อสาร
เทคโนโลยีการสื่อสาร :เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการสื่อสาร :ตัวกลางและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการสื่อสาร: อินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีการสื่อสาร: บริการบนอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสาร
แบบฝึกหัดตอนที่ 4
กิจกรรมตอนที่ 4 เทคโนโลยีการสื่อสาร (เฉพาะผู้ที่ส่งงานตรงตามกำหนด แต่มิได้กดปุ่มส่งงานเท่านั้น)
ตอนที่ 5 การแก้ปัญหาด้วย Scratch (เผยแพร่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562)
คำชี้แจงตอนที่ 5 การแก้ปัญหาด้วย Scratch
เริ่มต้นกับ scratch (สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตร 1 หรือไม่มีความรู้มาก่อน)
การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม Scratch: ฟังก์ชัน
ตัวดำเนินการบูลีน
การรับและส่งค่าให้ฟังก์ชัน
ตัวอย่างเกมตัดแตงโม: การออกแบบ
ตัวอย่างเกมตัดแตงโม: การเขียนโปรแกรม
ตัวอย่างการออกแบบและเขียนโปรแกรมตัดเกรด
การจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วย Scratch ตอนที่ 1
การจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วย Scratch ตอนที่ 2
แบบฝึกหัดตอนที่ 5
กิจกรรมตอนที่ 5 การแก้ปัญหาด้วย Scratch
ตอนที่ 6 แบบทดสอบประจำวิชา (เผยแพร่วันที่ 20 พ.ค.62)
แบบทดสอบประจำวิชา
แบบสอบถามความคิดเห็นการอบรมออนไลน์ สสวท.
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ สสวท.
วิทยากร
 นิรมิษ เพียรประเสริฐ
Email: npain@ipst.ac.th
 ทัศนีย์ กรองทอง
Email: tkron@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

อ.ทัศนีย์  กรองทอง  สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อ.นิรมิษ  เพียรประเสริฐ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ศิริกร จันทร์นวล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. ชัยพร  ใจแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชวลิต  ศรีสถาพรพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์