วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1
วันที่เปิดสอน:   22 เม.ย. 2562  ถึง   31 ส.ค. 2562
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  6456 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษาทุกสังกัด

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:
สารบัญ
เรื่องที่ 1 บทนำ และการแก้ปัญหาอย่างง่าย
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ป.2 และ ป.5
ตอนที่ 1 การจัดลำดับขั้นตอน
ตอนที่ 2 การคิดอย่างเป็นระบบ
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 1 บทนำและการแก้ปัญหาอย่างง่าย
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ป.2 และ ป.5
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างง่าย
เรื่องที่ 2 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
ตอนที่ 1 อัลกอริทึม (การเขียนรหัสลำลอง)
ตอนที่ 2 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 2 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องที่ 2 ตอนที่ 1 อัลกอริทึม (การเขียนรหัสลำลอง)
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องที่ 2 ตอนที่ 2 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เรื่องที่ 3 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
ตอนที่ 1 การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและทดสอบโปรแกรมกับหลาย ๆ สถานการณ์
ตอนที่ 2 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(โดยใชับัตรคำสั่ง)
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 3 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 3 ตอนที่ 1 การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและทดสอบโปรแกรมกับหลาย ๆ สถานการณ์
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 3 ตอนที่ 2 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(โดยใชับัตรคำสั่ง)
เรื่องที่ 4 การเขียนโปรแกรม Scratch
ตอนที่ 1 การออกแบบโปรแกรมโดยใช้รหัสลำลองและการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
ตอนที่ 2 การเขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไข
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 4 การเขียนโปรแกรม Scratch
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องที่ 4 ตอนที่ 1 การออกแบบโปรแกรมโดยใช้รหัสลำลองและการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องที่ 4 ตอนที่ 2 การเขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไข
เรื่องที่ 5 การจัดหมวดหมู่ไฟล์ โฟลเดอร์ และการใช้โปรแกรมประมวลคำเบื้องต้น
ตอนที่ 1 การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์
ตอนที่ 2 การใช้งานโปรแกรมประมวลคำ
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 5 การจัดหมวดหมู่ไฟล์ โฟลเดอร์ และการใช้โปรแกรมประมวลคำเบื้องต้น
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องที่ 5 ตอนที่ 1 การจัดหมวดหมู่ไฟล์ โฟลเดอร์
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องที่ 5 ตอนที่ 2 การใช้งานโปรแกรมประมวลคำเบื้องต้น
เรื่องที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ป.2
ตอนที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนตัว
ตอนที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ป.2
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 6 ตอนที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนตัว
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 6 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ป.5
ตอนที่ 1 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีมารยาท
ตอนที่ 2 ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
ตอนที่ 3 การแก้ปัญหาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ป.5
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 7 ตอนที่ 1 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีมารยาท
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 7 ตอนที่ 2 ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 7 ตอนที่ 3 การแก้ปัญหาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่องที่ 8 อีเมล และการค้นหาข้อมูล
ตอนที่ 1 อีเมล
ตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 8 อีเมล และการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 8 ตอนที่ 1 อีเมล
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 8 ตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล
เรื่องที่ 9 การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหา
ตอนที่ 1 การนับจำนวน การหาผลคูณ และการล็อกเซล
ตอนที่ 2 การนับจำนวนแบบมีเงื่อนไข และการเรียงลำดับ
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 9 การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหา
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 9 การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหา
ไฟล์ประกอบการทำแบบฝึกหัด
สรุปท้ายการอบรม
แบบฝึกหัดสรุปความรู้
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 10 สรุปความรู้
แบบสอบถามความคิดเห็นการอบรมออนไลน์ สสวท.
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ สสวท.
วิทยากร
 จินดาพร หมวกหมื่นไวย
Email: jmuak@ipst.ac.th
 วชิรพรรณ ทองวิจิตร
Email: watho@ipst.ac.th
 พนมยงค์ แก้วประชุม
Email: pkaew@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร