วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 1 (ม.1) รุ่นที่ 3
วันที่เปิดสอน:   01 เม.ย. 2562  ถึง   31 ส.ค. 2562
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1765 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

- ครูหรือศึกษานิเทศก์ ผู้ได้รับมอบหมายสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาทุกสังกัด

กำหนดการอบรม (แจ้งเพิ่มเติม)
ครูในโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามแนวทาง สสวท. สามารถอบรมได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 24.00 น. เพื่อ สสวท.จะได้รายงานผลการอบรมของท่านในนามโรงเรียนคุณภาพ SMT หากเกินจากกำหนดนี้ ท่านยังสามารถอบรมได้จนสิ้นสุดกำหนดการอบรมเดิม แต่จะไม่รายงานผลในนามโรงเรียนคุณภาพ SMT 

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

       ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล 

       นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

↑ ซ่อน
สารบัญ
คำชี้แจงสำหรับการเรียน
คำชี้แจงการศึกษาบทเรียน
ตอนที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ม.1
เป้าหมายหลักสูตร โครงสร้างเวลาเรียน คุณภาพผู้เรียนและตัวชี้วัด ม.1
คู่มือการใช้หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
แบบฝึกหัดตอนที่ 1
ตอนที่ 2 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
คำชี้แจง ตอนที่ 2
การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (คลิป)
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
แบบฝึกหัดตอนที่ 2
ตอนที่ 3 แนวคิดเชิงนามธรรม
คำชี้แจง ตอนที่ 3
แนวคิดเชิงนามธรรม (คลิป 1)
แนวคิดเชิงนามธรรม (คลิป 2)
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณในชั้นเรียน
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
เนื้อหาประกอบ แนวคิดเชิงนามธรรม
แบบฝึกหัดตอนที่ 3
ตอนที่ 4 การแก้ปัญหา
คำชี้แจง ตอนที่ 4
การแก้ปัญหา (คลิปที่ 1)
การแก้ปัญหา (คลิปที่ 2)
การแก้ปัญหา (คลิปที่ 3)
การแก้ปัญหา (คลิปที่ 4)
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม การแก้ปัญหา
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (ศึกษาในเอกสารคู่มือครู กิจกรรมที่ 3 การแก้ปัญหา)
กิจกรรม Unplugged ระบายสี
กิจกรรม Unplugged โรโบแก้ว
แบบฝึกหัดตอนที่ 4
ตอนที่ 5 การโปรแกรม
คำชี้แจง ตอนที่ 5
การโปรแกรม : รู้จักกับโปรแกรม Scratch
ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
การใช้งาน Scratch ออนไลน์
การโปรแกรม: เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Scratch ตอนที่ 1
การโปรแกรม: เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Scratch ตอนที่ 2
การโปรแกรม Scratch: การวนซ้ำ ตอนที่ 1
การโปรแกรม Scratch: การวนซ้ำ ตอนที่ 2
การโปรแกรม Scratch: ตัวแปร
การโปรแกรม Scratch:การทำงานแบบมีทางเลือกและวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข
ตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วย Scratch ตอนที่ 1
ตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วย Scratch ตอนที่ 2
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม
คู่มืออบรมครู โปรแกรม Scratch
แบบฝึกหัดตอนที่ 5
กิจกรรม ตอนที่ 5
ตอนที่ 6 ข้อมูลและสารสนเทศ
คำชี้แจง ตอนที่ 6
ข้อมูลและการประมวลผล ตอนที่ 1
ข้อมูลและการประมวลผล ตอนที่ 2
ข้อมูลและการประมวลผล ตอนที่ 3
ข้อมูลและการประมวลผล ตอนที่ 4
ข้อมูลและการประมวลผล ตอนที่ 5
ข้อมูลและการประมวลผล ตอนที่ 6
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม ข้อมูลและการประมวลผล
แบบฝึกหัดตอนที่ 6
กิจกรรม ตอนที่ 6
แบบทดสอบประจำวิชา
แบบทดสอบประจำวิชา
คู่มือครู วิทยาการคำนวณ ม.1
คู่มือครูเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1 - ลิขสิทธิ์ สสวท.สำหรับครูเท่านั้น การนำไปใช้ให้อ้างอิงที่มา ห้ามเผยแพร่บนสื่อสาธารณะ ห้ามจำหน่าย
แบบสอบถามความคิดเห็นการอบรมออนไลน์ สสวท.
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ สสวท.
วิทยากร
 นิรมิษ เพียรประเสริฐ
Email: npain@ipst.ac.th
 ทัศนีย์ กรองทอง
Email: tkron@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

อ.ทัศนีย์  กรองทอง  สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อ.นิรมิษ  เพียรประเสริฐ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ศิริกร จันทร์นวล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. ชัยพร  ใจแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชวลิต  ศรีสถาพรพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์