วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 1
วันที่เปิดสอน:   05 ก.พ. 2562  ถึง   11 เม.ย. 2562
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1134 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ในหลักสูตรของชั้นเรียนนี้
จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ส่วนที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน

ซึ่งแต่ละหัวข้อจะประกอบไปด้วย
1) เนื้อหาและแบบฝึกหัด
2) ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
3) แนวทางการวัดและประเมินผล
4) สื่อและแหล่งเรียนรู้
5) แบบทดสอบเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ขอให้ผู้เรียนดำเนินการให้ครบทั้ง 5 ส่วนประกอบ

การพิจารณาเกณฑ์การผ่านผู้เข้าเรียนในหลักสูตรอบรมออนไลน์
ผู้เรียนจะต้องดำเนินการสอบในแต่ละส่วนของเนื้อหาเพื่อคิดค่าคะแนน โดยจะผ่านเกณฑ์ได้นั้นจะต้องได้คะแนนรวมตลอดทั้งหลักสูตร 80% ขึ้นไป

↑ ซ่อน
สารบัญ
คำชี้แจงรายวิชา
คำชี้แจง วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 1
ตอนที่ 1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คำชี้แจงตอนที่ 1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เกณฑ์ประเมินตอนที่ 1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
หัวข้อที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
ระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
แบบฝึกหัดที่ 1 : ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
แนวทางการวัดและประเมินผล
สื่อและแหล่งเรียนรู้
แบบทดสอบที่ 1 : ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
เอกสารประกอบการอบรม
หัวข้อที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แบบฝึกหัดที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แนวทางการวัดและประเมินผล
สื่อและแหล่งเรียนรู้
แบบทดสอบที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เอกสารประกอบการอบรม
หัวข้อที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี
แบบฝึกหัดที่ 3 : ผลกระทบของเทคโนโลยี
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ผลกระทบของเทคโนโลยี
แนวทางการวัดและประเมินผล
สื่อและแหล่งเรียนรู้
แบบทดสอบที่ 3 : ผลกระทบของเทคโนโลยี
เอกสารประกอบการอบรม
ตอนที่ 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
คำชี้แจง ตอนที่ 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี คือ อะไร
เทคนิคหรือวิธีการเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
แบบฝึกหัด : กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมให้กับผู้เรียน
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ขั้นระบุปัญหา
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลงานการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน
แนวทางการวัดและประเมินผล
สื่อและแหล่งเรียนรู้
แบบทดสอบ : กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ตอนที่ 3 ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
คำชี้แจง ตอนที่ 3 ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
บทนำ : ความรู้พื้นฐานทางวัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน
วัสดุ
เครื่องมือช่างพื้นฐาน
กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ : ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
แนวทางการวัดและประเมินผล
สื่อและแหล่งเรียนรู้
แบบทดสอบ : ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม : การอบรมครูแบบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 1
วิทยากร
 ขจิต เมตตาเมธา
Email: kmett@ipst.ac.th
 สยามชัย สุกใส
Email: ssuks@ipst.ac.th
 นุศวดี พจนานุกิจ
Email: npoja@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

นายขจิต เมตตาเมธา      ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี สสวท.

นายสยามชัย สุกใส        นักวิชาการ สาขาเทคโนโลยี สสวท.

ดร.นุศวดี พจนานุกิจ       นักวิชาการ สาขาเทคโนโลยี สสวท.

ดร.พิมพร ผาพรม           ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                                   โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล   สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)
                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี