วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 1 (ม.1)-รุ่น 2
วันที่เปิดสอน:   09 พ.ย. 2561  ถึง   31 มี.ค. 2562
เงื่อนไขการประเมิน: เรียนจบทุกบทเรียนและทำแบบฝึกหัดครบ
วุฒิบัตร: ไม่มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  876 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

- ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานศึกษาทุกสังกัด

** เริ่มอบรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 **

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

       ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล 

       นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

↑ ซ่อน
สารบัญ
คำชี้แจงสำหรับการเรียน
คำชี้แจงการศึกษาบทเรียน
ตอนที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ตอนที่ 2 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
คำชี้แจง ตอนที่ 2
การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (คลิป)
แบบฝึกหัดตอนที่ 2
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 แนวคิดเชิงนามธรรม
คำชี้แจง ตอนที่ 3
แนวคิดเชิงนามธรรม (คลิป 1)
แนวคิดเชิงนามธรรม (คลิป 2)
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณในชั้นเรียน
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
เนื้อหาประกอบ แนวคิดเชิงนามธรรม
แบบฝึกหัดตอนที่ 3
ตอนที่ 4 การแก้ปัญหา
คำชี้แจง ตอนที่ 4
การแก้ปัญหา (คลิปที่ 1)
การแก้ปัญหา (คลิปที่ 2)
การแก้ปัญหา (คลิปที่ 3)
การแก้ปัญหา (คลิปที่ 4)
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม การแก้ปัญหา
กิจกรรม Unplugged ระบายสี
กิจกรรม Unplugged โรโบแก้ว
แบบฝึกหัดตอนที่ 4
ตอนที่ 5 การโปรแกรม
คำชี้แจง ตอนที่ 5
การโปรแกรม : รู้จักกับโปรแกรม Scratch
การโปรแกรม: เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Scratch ตอนที่ 1
การโปรแกรม: เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Scratch ตอนที่ 2
การโปรแกรม Scratch: การวนซ้ำ ตอนที่ 1
การโปรแกรม Scratch: การวนซ้ำ ตอนที่ 2
การโปรแกรม Scratch: ตัวแปร
การโปรแกรม Scratch:การทำงานแบบมีทางเลือกและวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข
ตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วย Scratch ตอนที่ 1
ตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วย Scratch ตอนที่ 2
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม
คู่มืออบรมครู โปรแกรม Scratch
แบบฝึกหัดตอนที่ 5
ตอนที่ 6 ข้อมูลและสารสนเทศ
คำชี้แจง ตอนที่ 6
ข้อมูลและการประมวลผล ตอนที่ 1
ข้อมูลและการประมวลผล ตอนที่ 2
ข้อมูลและการประมวลผล ตอนที่ 3
ข้อมูลและการประมวลผล ตอนที่ 4
ข้อมูลและการประมวลผล ตอนที่ 5
ข้อมูลและการประมวลผล ตอนที่ 6
แบบฝึกหัดตอนที่ 6
วิทยากร
 นิรมิษ เพียรประเสริฐ
Email: npain@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

อ.ทัศนีย์  กรองทอง  สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อ.นิรมิษ  เพียรประเสริฐ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ศิริกร จันทร์นวล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. ชัยพร  ใจแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชวลิต  ศรีสถาพรพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์