วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา หลักสูตร 1-รุ่น 2
วันที่เปิดสอน:   09 พ.ย. 2561  ถึง   31 มี.ค. 2562
เงื่อนไขการประเมิน: ไม่มี
วุฒิบัตร: ไม่มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1331 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษาทุกสังกัด

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของ ร่างกายมนุษย์ ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัว และสภาพแวดล้อมใน บริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อสร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ตาม วัตถุประสงค์ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและ สัตว์ การจำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มปลา และกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม หน้าที่ของราก ลำต้น ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของ วัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การวัดน้ำหนักของวัตถุมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การขึ้นและตกและรูปร่างดวงจันทร์ และองค์ประกอบของระบบสุริยะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้คำค้น การประเมินความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล การรวบรวม นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ใช้การสืบเสาะหาความรู้ ตั้งคำถาม คาดคะเนคำตอบหรือสร้างสมมติฐาน วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดย ใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมรวมข้อมูล ประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก นำเสนอข้อมูล ลงความคิดเห็นและสรุปผลการ สำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา และอธิบายการทำงานหรือคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและ เขียนโปรแกรม ตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต สามารถสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ รู้จักการปกป้องข้อมูลส่วนตัว มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

↑ ซ่อน
สารบัญ
งวดที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
คำชี้แจง
เรื่องที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
เรื่องที่ 2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้และการออกแบบการจัดการเรียนรู้
เรื่องที่ 3 การนำตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 1
งวดที่ 2 การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เรื่องที่ 1 การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ
เรื่องที่ 2 การคิดอย่างเป็นขั้นตอน และการคิดอย่างเป็นระบบ
เรื่องที่ 3 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 2
งวดที่ 3 อัลกอริทึมในชีวิตประจำวัน
เรื่องที่ 1 รู้จักอัลกอริทึม
เรื่องที่ 2 รู้จักอัลกอริทึม และอัลกอริทึมที่ดี
เรื่องที่ 3 ตัวอย่างอัลกอริทึม
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 3
งวดที่ 4 เขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 1 การเขียนโปรแกรมแบบ unplugged ชั้น ป.1
เรื่องที่ 2 การเขียนโปรแกรมแบบ unplugged ชั้น ป.4
กติกาเกมวางของ
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 4
งวดที่ 5 Block programming และโปรแกรม Scratch
เรื่องที่ 1 Block programming และโปรแกรม Scratch
เรื่องที่ 2 การใช้โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
เอกสารประกอบการอบรมงวดที่ 5
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการอบรม งวดที่ 5-6
งวดที่ 6 Block programming (ต่อ)
เรื่องที่ 1 พิกัดในโปรแกรม Scratch
เรื่องที่ 2 บล็อกคำสั่งในการเคลื่อนที่ในโปรแกรม Scratch
เรื่องที่ 3 การดีบักและคำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู้
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 1 พิกัด ในโปรแกรม Scratch
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องที่ 2 บล็อกคำสั่งในการเคลื่อนที่ ในโปรแกรม Scratch
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องที่ 3 การดีบักและคำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู้
งวดที่ 7 การรวบรวมข้อมูล และการเตรียมข้อมูล (data cleaning)
เรื่องที่ 1 การรวบรวมข้อมูล
เรื่องที่ 2 การเตรียมข้อมูล
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 7
งวดที่ 8 การประมวลผลข้อมูล
เรื่องที่ 1 การประมวลผลข้อมูลอย่างง่าย
เรื่องที่ 2 data science เบื้องต้น
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 8
งวดที่ 9 สร้างทางเลือก ตัดสินใจ และนำเสนอข้อมูล
เรื่องที่ 1 การสร้างและวิเคราะห์ทางเลือก การเปรียบเทียบแและตัดสินใจ
เรื่องที่ 2 การนำเสนอข้อมูล
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 9
งวดที่ 10 การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ 1 การใช้คำค้นที่เฉพาะเจาะจง ไม่กำกวม
เรื่องที่ 2 การค้นหาด้วยเสียง รูปภาพ
เรื่องที่ 3 การค้นหาขั้นสูง และการค้นหาเฉพาะเรื่อง
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 10
ภาพประกอบการทำแบบฝึกหัด งวดที่ 10
งวดที่ 11 การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
เรื่องที่ 1 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เรื่องที่ 2 การหลอกลวงบนโลกออนไลน์
เรื่องที่ 3 มารยาทในการติดต่อสื่อสาร
เอกสารประกอบการอบรมงวดที่ 11
งวดที่ 12 สรุปความรู้
เรื่องที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ชั้น ป.1
เรื่องที่ 2 การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ ในการแก้ปัญหา ป.4
เรื่องที่ 3 บทสรุป
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 12 เรื่องที่ 1
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 12 เรื่องที่ 2
เอกสารประกอบการอบรม งวดที่ 12 เรื่องที่ 3
วิทยากร
 จินดาพร หมวกหมื่นไวย
Email: jmuak@ipst.ac.th
 วชิรพรรณ ทองวิจิตร
Email: watho@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร