(Sc-T ยะลา เขต 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย
วันที่เปิดสอน:   16 ก.ค. 2561  ถึง   30 พ.ย. 2561
เงื่อนไขการประเมิน: เรียนจบทุกบทเรียนและทำแบบฝึกหัดครบ
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: 120 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  82 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูปฐมวัยที่ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกลในหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ของ สสวท.

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับครูปฐมวัย  เพื่อพัฒนาความเข้าใจในหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ผู้รับการอบรมจะได้ฝึกการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และความสอดคล้องของกิจกรรมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จากตัวอย่างกิจกรรม  และฝึกการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยโดยการสืบเสาะหาความรู้ จากการประยุกต์ใช้แผนการจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ของ สสวท. รวมถึงรับการนิเทศและสะท้อนผลการสอนของตนเองกับเพื่อนครู

↑ ซ่อน
สารบัญ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
คำถามชวนคิด : ฉันมีมุมมองต่อธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างไร
ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์
รู้หรือยัง : ตรวจสอบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียน
คำถามชวนคิด : ฉันคิดว่าครูและผู้เรียนมีบทบาทอย่างไรในการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียน
กรณีศึกษาการจัดการเรียนรู้ของครูน้ำค้างและครูดาวรุ่ง
ความหมายและลักษณะสำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียนโดยทั่วไป
บทบาทผู้เรียนและผู้สอนในการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียน
รู้หรือยัง: ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยสืบเสาะหาความรู้
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย
คำถามชวนคิด : ฉันคิดว่าเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ได้หรือไม่
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับการสืบเสาะหาความรู้
ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในการสืบเสาะหาความรู้
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย
รู้หรือยัง: ตรวจสอบความเข้าใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย
การฝึกวิเคราะห์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ระดับปฐมวัย
ฝึกวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากวีดิทัศน์
ฝึกวิเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับหลักสูตร
ตัวอย่างการวิเคราะห์ระดับการสืบเสาะหาความรู้ และการวิเคราะห์หลักสูตร
การฝึกจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียนของตนเองและให้ผลสะท้อนกลับ
ฝึกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ สสวท. รับการนิเทศและทำบันทึกหลังจัดประสบการณ์
ส่งบันทึกหลังการจัดประสบการณ์และรับการนิเทศ
ฝึกการให้และรับผลสะท้อนกลับกับเพื่อนครู
ระบุชื่อและโรงเรียนของเพื่อนครู (Buddy) ที่ให้ผลสะท้อนกลับ
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
วิทยากร
 เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว
Email: tprom@ipst.ac.th
 สุณิสา สมสมัย
Email: ssoms@ipst.ac.th
 ณญาดา ณ นคร
Email: nana@ipst.ac.th
 แคทลียา จักขุจันทร์
Email: cchak@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

คณะนักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ  ที่รับผิดชอบและเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย สสวท.