(Sc-A) การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่เปิดสอน:   16 ก.ค. 2561  ถึง   30 พ.ย. 2561
เงื่อนไขการประเมิน: เรียนจบทุกบทเรียนและทำแบบฝึกหัดครบ
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: 3363 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  3349 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบในการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ในหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร  เพื่อพัฒนาความเข้าใจการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย  ผู้รับการอบรมจะได้ทบทวนเกี่ยวกับหลักการนิเทศในสถานศึกษา การให้การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยตรวจแผนการจัดประสบการณ์และสังเกตชั้นเรียน รวมถึงการให้คำแนะนำสะท้อนกลับกับครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้

↑ ซ่อน
สารบัญ
ความรู้ความสามารถที่ผู้นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัยควรมี
คำถามชวนคิด : ผู้ทำหน้าที่นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรมีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง
ความรู้ความสามารถของผู้นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
หลักการสำคัญเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัยสำหรับผู้นิเทศ
ความหมายและลักษณะสำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียนโดยทั่วไป
บทบาทผู้เรียนและผู้สอนในการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียน
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับการสืบเสาะหาความรู้
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย
ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย
กรณีศึกษาการจัดการเรียนรู้ของครูน้ำค้างและครูดาวรุ่ง
แนวทางการนิเทศและช่วยเหลือครูน้ำค้างกับครูดาวรุ่ง
หลักการนิเทศในชั้นเรียน
การตรวจแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ให้คำแนะนำสะท้อนกลับจากการตรวจแผนการจัดประสบการณ์
การสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ให้คำแนะนำสะท้อนกลับจากการสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในวีดิทัศน์
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการในสถานศึกษาของตนเอง
เครื่องมือวิเคราะห์ระดับการสืบเสาะหาความรู้และแบบสังเกตชั้นเรียน
นิเทศครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการภายในสถานศึกษา
ส่งบันทึกสรุปการนิเทศภายในสถานศึกษา
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
วิทยากร
 เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว
Email: tprom@ipst.ac.th
 สุณิสา สมสมัย
Email: ssoms@ipst.ac.th
 ณญาดา ณ นคร
Email: nana@ipst.ac.th
 แคทลียา จักขุจันทร์
Email: cchak@ipst.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

คณะนักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ  ที่รับผิดชอบและเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย สสวท.